01 Dekabr 2022 | 29 okalan

“SAGDYN NESIL-SAGDYN JEMGYÝET”

Garaşsyz Watanymyzda adam saglygy hakynda alada hemişe ilkinji orunda durýar. Hormatly Prezidentimiz ýurdumyzyň her bir raýatynyň berk bedenli, sagdyn ruhly bolmagy barada gije-gündiz alada edýär. Ynsan saglygy bilen bagly meseleler...

01 Dekabr 2022 | 12 okalan

SPORT ÇÄRESI GEÇIRILDI

Halkyň Arkadagly zamanasy ýylynyň 1-nji dekabrynda Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Ahal welaýatynyň Bäherden etrap Geňeşi tarapyndan Bäherden etrabyndaky sport mekdebinde ýaşlaryň arasynda...

01 Dekabr 2022 | 9 okalan

«ÝAŞLAR BARADA DÖWLET SYÝASATY HAKYNDA» TÜRKMENISTANYŇ KANUNYNYŇ REJELENEN GÖRNÜŞI KABUL...

Häzirki wagtda ýurdumyzda ýaşlaryň jemgyýetçilik-syýasy işjeňligi barha ýokarlanýar. Döwletimiziň ýaşlar barada alyp barýan döwlet syýasaty Türkmenistanyň Prezidenti...

01 Dekabr 2022 | 8 okalan

ARZUWLARYŇ HASYL BOLÝAN ÜLKESI

Şeýle bir ülke bar ýeriň ýüzünde, Arzuwlaryň hasyl bolýan ülkesi! Berkarar döwlet bar türkmen düzünde, Arzuwlaryň hasyl bolýan ülkesi!   Äleme ýaň...

01 Dekabr 2022 | 9 okalan

ÇAGALARYŇ BAGTYÝARLYGY – WATANYMYZYŇ KUWWATY

Ýakynda Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Kerki etrap Geňeşi, Kerki etrabynyň 1-nji orta mekdebinde okaýan ýokary synp okuwçylaryň arasynda 2022-nji ýylyň 16-njy...

30 Noýabr 2022 | 25 okalan

BALALARYŇ SÖÝENI, ENELERIŇ GEREGI

Ene gujagyna meňzedilýän sallançagyň döreýiş taryhy gadymy döwürlere uzaýar. Ol bäbekleriň rahat uklamagy üçin oýlanyp tapylandyr. Ilki-ilkiler balasyny ýatyrmak islän ene ony...

30 Noýabr 2022 | 11 okalan

“ARMAWERIŇ PAGTAÇYLAR”

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalary netijesinde Türkmenistan döwletimiz uly ösüşlerdir özgerişlere eýe bolýar. Ähli...

30 Noýabr 2022 | 14 okalan

DOKMA PUDAGYNYŇ ÖSÜŞLERI

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzyň ähli ulgamlary uly ösüşlere, özgerişlere beslenýär. Şol bir wagtyň özünde döwletimiziň möhüm pudagy...