29 Mart 2023 | 3 okalan

MAGTYMGULY PYRAGY

Täze taryhy eýýamymyzda ata-babalarymyzyň goýup giden akyl-paýhas mirasyny mynasyp sarpalamak, olary öwrenmek, ýaşlary terbiýeläp ýetişdirmekde netijeli peýdalanmak ugrunda döwrebap işler...

29 Mart 2023 | 17 okalan

“TARYHY ÝADYGÄRLIKLERE GEZELENJIŇ-ÝAŞLARY WATANÇYLYK RUHUNDA TERBIÝELEMEKDÄKI ÄHMIÝETI”

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly Prezidentimiziň baştutanlygy bilen halkynyň öz gözbaşyny müňýyllyklardan alyp gaýdýan milli medeniýeti we sungaty barha...

29 Mart 2023 | 13 okalan

“WATANY GÜLLEDÝÄR BAGTYÝAR ÝAŞLAR”

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň rowana ak ýollaryndan röwşen geljegine mizemez ynam bilen öňe barýan Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan Diýarymyz...

29 Mart 2023 | 12 okalan

“ENE MUKADDESDIR!”

Ene, zenan hakda söhbet edilende ählimizi bir suprada jemläp, kemala getiren ejemiz kalbymyza dolýar. Ejelerimiziň mylaýym, mahmal sesi, sada keşbi hemişe göz öňüňde owadan heýkel bolup, nazary bilen seni uzak bagtly...

29 Mart 2023 | 8 okalan

ŞÖHRATLY GEÇMIŞIMIZE SYÝAHAT

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe türkmen halkynyň gadymy taryhyny, maddy we ruhy medeniýetini giňişleýin öwrenmäge uly mümkinçilikler döredilýär....

29 Mart 2023 | 3 okalan

“WAGYZ-NESIHAT DUŞUŞYGY”

Ahal welaýatynyň Bäherden etrabyň jemgyýetçilik guramalarynyň guramaklarynda Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň Bäherden etrabyndaky B.S.Türkmenbaşy adyndaky ýüplük fabriginiň...

28 Mart 2023 | 12 okalan

ÝAŞLARYŇ HOWANDARY ARKADAGLY SERDARYMYZ

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Gahryman Arkadagymyzyň: “Öňe, diňe öňe, jan Watanym Türkmenistan!” diýen buýsançly şygary, hormatly Prezidentimiziň:...

28 Mart 2023 | 47 okalan

YLYMLY-BILIMLI BAGTYÝAR ÝAŞLAR!

Ýaşlar döwrüň, milletiň döredijilik güýjüni özlerinde jemleýärler. Ýaş nesiller, olaryň sazlaşykly ösüşi we saglygy, mynasyp bilim, terbiýe almaklary, saýlap alan...