01 Dekabr 2022 | 14 okalan

NESIL TERBIÝESI

Ýaşlar biziň geljegimiz bolup, olaryň döwrebap bilim almagy, milli häsiýetde terbiýelenmegi esasy ugurlaryň biridir. Hut milli terbiýeden hem olaryň giň dünýägaraýşy, watansöýüjiligi...

01 Dekabr 2022 | 12 okalan

MILLI OÝUNLARYŇ ÄHMIÝETI

Pederlerimiziň durmuş tejribesinden gelip çykýan milli ýörelgelerimiz halkymyzyň gymmatly hazynasydyr. Şöhratly taryhymyza ser salanymyzda, nesil terbiýesine uly ähmiýet berlendigine göz...

28 Noýabr 2022 | 20 okalan

YLYM — ÖSÜŞLERIŇ ÝOLY

Ýurdumyzda ylym ulgamyny ösdürmek, ýaşlarymyzyň häzirki zamanyň öňdebaryjy tehnologiýalaryna erk edip bilmegini gazanmak maksady bilen toplumlaýyn işler durmuşa geçirilýär. Bu babatda hormatly...

28 Noýabr 2022 | 9 okalan

TEJRIBEDE KÄMILLIK BAR

Ata-babalarymyz çaganyň belli bir ýaşyna baranda sowadyny çykmak üçin okuwa beripdirler. Olar perzentleriniň sowatly, bilim-terbiýeli bolmagy ugrunda irki ýaşdaky döwürlerden aladalanypdyrlar. Bu ýol uzak...

28 Noýabr 2022 | 10 okalan

MATEMATIKA SAPAGYNDA NETIJELI USULLAR

Başlangyç synplarda matematikany okatmak çylşyrymly iş hasaplanýar. Şonuň üçin-de, mugallym okuw işinde okuw kitabyndan başga-da, görkezme esbaplardan, tehniki we beýleki seriş- delerden giňden peýdalanmaly...

23 Noýabr 2022 | 15 okalan

OKUWÇYLARA TEBIGAT HAKYNDA DÜŞÜNDIRMEK

Häzirki wagtda ýurdumyzda ýaş nesliň bilimli, terbiýeli, ýagşy gylyk-häsiýetleri özünde jemleýän kämil şahsyýetler bolup ýetişmegi ugrunda ähli mümkinçilikler...

23 Noýabr 2022 | 13 okalan

IŇLIS DILI SAPAKLARYNDA INNOWASION USULLAR

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzda bilim ulgamyny mundan beýläk-de ösdürmek, ýaş nesle döwrebap bilim-terbiýe bermek ugrunda uly işler amala...

23 Noýabr 2022 | 24 okalan

BILIM — ÖSÜŞLERIŇ ŞUGLASY

Ylym-bilimi ösdürmek, ýaş nesilleri giň dünýägaraýyşly, kämil hünärmenler edip ýetişdirmek möhüm ugurlaryň biridir. Şu ýylyň 1-nji sentýabrynda hormatly Prezidentimiz...