29 Mart 2023 | 12 okalan

KÄMIL HÜNÄRMENLERE GIŇ MÜMKINÇILIKLER

Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda ýurdumyzda gazanylýan ösüşleriň her biri halkymyzyň bähbidini nazarlaýar. Milli ykdysadyýetimiziň dur nukly ösmegi durmuşa geçirilýän...

24 Mart 2023 | 37 okalan

ÝAŞLARY TERBIÝELEMEKDE ASYLLY ÝÖRELGELER

Türkmen halkynyň milli terbiýesi asylly ýörelgelerden gözbaş alýar. Ýaşlary watansöýüjilik ruhunda terbiýelemäge aýratyn ähmiýet beren türkmen halky nesil...

24 Mart 2023 | 46 okalan

ÇAGALARA ÝAZ PASLY BARADA DÜŞÜNJE BERMEK

Gözümiziň guwanjy, öýlerimiziň altyn aşygy hasaplanýan mähriban çagalara bilim, terbiýe bermek işi döwrüň talabyna görä günsaýyn kämilleşdirilýär. Olaryň...

20 Mart 2023 | 92 okalan

BILIMLI ÝAŞLAR RÖWŞEN GELJEGIMIZIŇ BINÝADYDYR

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda durmuşa geçirilýän beýik işler halkymyzyň abadan we bagtyýar durmuşyna...

20 Mart 2023 | 44 okalan

AKYLDAR ŞAHYRYŇ DÖREDIJILIGI – ÇEPER EDEBIÝATYŇ KÄMIL NUSGASY

Häzirki ajaýyp döwrümizde milli gymmatlyklarymyz, nusgawy edebiýatymyz ylmy esasda öwrenilýär. Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe bir supranyň başyna jem bolan halkymyz...

15 Mart 2023 | 43 okalan

KÄMILLIGIŇ BERK BINÝADY

Berkarar döwletiň täze eýýa mynyň Galkynyşy döwri ýurdumyzyň ähli ulgamlarda döwrebap ösüşlere beslenýän ajaýyp döwrüdir. Ähli ösüşleriň başynda bolsa...

15 Mart 2023 | 47 okalan

ÇAGALAR BILEN SÖZLEÝŞI ÖSDÜRMEK SAPAGYNY GURAMAK

Mekdebe çenli çagalar edaralarynda sözleýşi ösdürmek sapagy çagalar üçin has hem gyzyklydyr. Çagalar munuň üsti bilen birnäçe ertekileri, goşgulary özleşdirýärler....

13 Mart 2023 | 57 okalan

OKUWÇYLARA ŞÖHRATLY TARYHYMYZY ÖWRETMEK

Häzirki wagtda ýaşlara milli we dünýä gymmatlyklaryna sarpa goýmagy, Watana wepalylygy öwretmek, ynsanperwerlik duýgularyny ösdürmek esasy ugurlaryň biri bolup durýar. Munuň özi...