29 Mart 2023 | 3 okalan

MAGTYMGULY PYRAGY

Täze taryhy eýýamymyzda ata-babalarymyzyň goýup giden akyl-paýhas mirasyny mynasyp sarpalamak, olary öwrenmek, ýaşlary terbiýeläp ýetişdirmekde netijeli peýdalanmak ugrunda döwrebap işler...

28 Mart 2023 | 47 okalan

YLYMLY-BILIMLI BAGTYÝAR ÝAŞLAR!

Ýaşlar döwrüň, milletiň döredijilik güýjüni özlerinde jemleýärler. Ýaş nesiller, olaryň sazlaşykly ösüşi we saglygy, mynasyp bilim, terbiýe almaklary, saýlap alan...

28 Mart 2023 | 10 okalan

“BAGTYÝAR DURMUŞYŇ BAGTLY GADAMLARY”

Arkadagly Serdarly ýurdumyzda Watanymyzyň gülläp ösmeginde ýaşlar uly güýç bolup durýar. Muny Gahryman Arkadagymyz hem, Arkadagly Serdarymyz hem yzygiderli nygtaýar. Ýaşlara bil...

27 Mart 2023 | 50 okalan

ARKADAG ŞÄHERI

Hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda üstümizdäki ýylda uly buýsanç bilen gadam basan täze zamanamyzyň — Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy...

27 Mart 2023 | 32 okalan

ARKADAG ŞÄHERI – KÖŇÜLLERIŇ KELAMY

Gahryman Arkadagymyzyň başlangyjy bilen Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabynyň çäginde merdana ata-babalarymyzyň şöhrata beslenen mukaddes taryhy topragynda gurulan Ahal welaýatynyň täze, döwrebap edara ediş merkezi bu...

25 Mart 2023 | 39 okalan

EDEP TERBIÝE

Gowy zadyň gadyryny bilmek — paýhaslylykdan. Geçmişde özüňe ýa-da ata-babaňa eşret beren, pena bolan, gala bolan, öý-öwzar bolan zatlaryň gadyrynyň bilinmegi, onuň islendik döwürdäki gymmatyna...

24 Mart 2023 | 44 okalan

«PARAHATÇYLYK SAZY, DOSTLUK, DOGANLYK SAZY»

Türkmen Halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyzyň «Parahatçylyk sazy, dostluk, doganlyk sazy» atly kitabyndan Ynsan hakdaky iň belent oý-pikirler, aýdyň taglymatlar halkyň söz we saz mülkünde orun alypdyr. Şonuň...

20 Mart 2023 | 42 okalan

SEMENINIŇ TAÝÝARLANYLYŞY

Nowruz baýramy öz köklerini taryhyň çuňluklaryndan alyp gaýdýar. Bu baýramda musulmanlar ýörite dürli tagamlar bişirip, birek-birege myhmançylyga barypdyrlar. Ýörite saçak...