01 Dekabr 2022 | 9 okalan

«ÝAŞLAR BARADA DÖWLET SYÝASATY HAKYNDA» TÜRKMENISTANYŇ KANUNYNYŇ REJELENEN GÖRNÜŞI KABUL...

Häzirki wagtda ýurdumyzda ýaşlaryň jemgyýetçilik-syýasy işjeňligi barha ýokarlanýar. Döwletimiziň ýaşlar barada alyp barýan döwlet syýasaty Türkmenistanyň Prezidenti...

30 Noýabr 2022 | 14 okalan

DOKMA PUDAGYNYŇ ÖSÜŞLERI

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzyň ähli ulgamlary uly ösüşlere, özgerişlere beslenýär. Şol bir wagtyň özünde döwletimiziň möhüm pudagy...

29 Noýabr 2022 | 27 okalan

WAGYZ-NESIHAT DUŞUŞYGY GEÇIRILDI

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe “Halkyň Arkadagly zamanasy” ýylynda ýaş nesli hakyky watançylyk ruhynda terbiýelemek, olaryň ýokary hilli bilim almagy,...

28 Noýabr 2022 | 24 okalan

HALK BÄHBITLI IŞLER ROWAÇLANÝAR

Eziz Diýarymyzyň baş şäheri bolan Aşgabat günsaýyn tanalmaz derejede ösýär, özgerýär. Ak mermerli paýtagtymyzyň gözelligine gözellik goşýan desgadyr binalaryň her biri onuň sungat...

25 Noýabr 2022 | 16 okalan

NEBITGAZ PUDAGY – MILLI YKDYSADYÝETIMIZIŇ MÖHÜM PUDAGY

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly Prezidentimiziň parasatly we öňdengörüjilikli içeri we daşary syýasaty netijesinde uly ösüşler bilen öňe barýan...

24 Noýabr 2022 | 29 okalan

ÝOKARY OKUW MEKDEPLERINIŇ TALYPLARYNYŇ ARASYNDA HALKARA BITARAPLYK GÜNI MYNASYBETLI “TÜRKMENISTAN...

Ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň arasynda Halkara Bitaraplyk güni mynasybetli “Türkmenistan – parahatçylygyň Watany” atly fotožurnalistika bäsleşigini gurnamak we geçirmek...

23 Noýabr 2022 | 40 okalan

“MERDANA NESIL - 2022”

Hormatly Prezidentimiz Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan ýurdumyzda milli medeniýetimizi we sungatymyzy yzygiderli ösdürmäge, ösüp gelýän ýaş nesliň sungat äleminde zehinli...

18 Noýabr 2022 | 17 okalan

TÜRKMEN ÝAŞLARYNYŇ BELENT ÖSÜŞLERI

Watansöýüji, ukyp-başarnykly, beden taýdan sagdyn hem-de  terbiýeli ýaş nesilleri kemala getirmek Berkarar Döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly Prezidentimiz tarapyndan anyk...