28 Mart 2023 | 14 okalan

ARKADAG ŞÄHERI-DÖWRÜMIZIŇ ÝALKYMY, HALKYMYZYŇ BAGTY

“Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar” ýylynyň 28-nji martynda Türkmenistanyň Mejlisiniň Kararyna laýyklykda “Arkadag şäheri hakynda” döwlet ähmiýetli şäher diýen...

29 Mart 2023 | 11 okalan

DIALOG – PARAHATÇYLYGYŇ KEPILI

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe dünýäniň ähli döwletleri we abraýly halkara guramalary hemişelik Bitarap Türkmenistan döwletimiziň alyp barýan daşary...

27 Mart 2023 | 12 okalan

ON BIR AÝYŇ SOLTANY

Şu günleriň sazlaşygyny diýseňizläň! Bu sazlaşygy içki dünýäň bilen syzyp ýetişmeseň, beýan edip ýetişerden has giň. Özi hem bu sazlaşygyň süňňünden milli ýol, sogap we...

27 Mart 2023 | 9 okalan

ÝAŞLAR — TÄZE EÝÝAMYŇ BAÝDAK GÖTERIJILERI

Arkadagly Serdarymyz türkmen ýaşlaryna ata Watanymyzyň geljegini gurujylar hökmünde garaýar, döwletimizi ynamly ösüş ýoluna çykarmakda olaryň güýç gaýratyna uly ynam...

27 Mart 2023 | 28 okalan

SAÝLAWLAR GEÇIRILDI

2023-nji ýylyň 26-njy martynda ýurdumyzyň ähli künjeklerinde giň bäsleşik esasynda Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň, welaýat, etrap we şäher halk maslahatlarynyň, Geňeşleriň agzalarynyň saýlawlary...

24 Mart 2023 | 51 okalan

ÝAŞLARYŇ ÝÜREK BUÝSANJY

Ýurdumyzyň ýaşlaryny belent maksatlara ruhlandyrýan Gahryman Arkadagymyzyň “Ýaşlara gutlag” atly täze aýdymy ajaýyp Bahar günlerinde  Berkararlyk bagtyndan paýly türkmen...

24 Mart 2023 | 31 okalan

BAHAR GELDI ILIME

Guşlaryň saýramagy, tebigatyň täzelenişi we gök dona bürenmegi, bu elbetde bahar paslynyň sazlaşykly hereketlerini aňladýar. Gyşyň sowuk howasy bilen hoşlaşyp, gözel tebigatymyz indi janlanyşyň, gözelligiň paslyny garşy...

24 Mart 2023 | 32 okalan

BAGT DIÝEN ZAT DAMJA BOLSA, ÝAZ ÝAGŞA EZILIŇ

Dünýä halklary bilen bir hatarda türkmen halky hem baharyň buşlukçysy – Nowruzyň däp-dessurlaryna durmuş tejribesini, ahlak we ruhy gymmatlyklaryny, parahatçylyk, dostluk, hoşmeýilli goňşuçylyk,...