01 Dekabr 2022 | 15 okalan

NESIL TERBIÝESI

Ýaşlar biziň geljegimiz bolup, olaryň döwrebap bilim almagy, milli häsiýetde terbiýelenmegi esasy ugurlaryň biridir. Hut milli terbiýeden hem olaryň giň dünýägaraýşy, watansöýüjiligi...

01 Dekabr 2022 | 12 okalan

MILLI OÝUNLARYŇ ÄHMIÝETI

Pederlerimiziň durmuş tejribesinden gelip çykýan milli ýörelgelerimiz halkymyzyň gymmatly hazynasydyr. Şöhratly taryhymyza ser salanymyzda, nesil terbiýesine uly ähmiýet berlendigine göz...

01 Dekabr 2022 | 33 okalan

GAHRYMAN ARKADAGYMYZYŇ «ÖMRÜMIŇ MANYSY» ESERINDEN

Türkmen topragy müňlerçe ýyllaryň dowamynda dünýä medeniýetiniň umumy taryhy üçin örän ähmiýetli mekan, uly wakalaryň, siwilizasiýalaryň mesgeni boldy. Bu toprakda...

01 Dekabr 2022 | 4 okalan

AZIZA KURBANOWA KURAŞ BOÝUNÇA DÜNÝÄ ÇEMPIONATYNDA BÜRÜNÇ MEDALYŇ EÝESI BOLDY

Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynyň 2-nji ýyl talyby Aziza Gurbanowa kuraş boýunça geçirilýän 13-nji dünýä çempionatynyň bürünç medalyna mynasyp boldy....

30 Noýabr 2022 | 37 okalan

GAHRYMAN ARKADAGYMYZYŇ «TÜRKMENIŇ DÖWLETLILIK ÝÖRELGESI» ESERINIŇ «ZÄHMETSÖÝERLIK – GAÝRATLYLYGYŇ GÖZBAŞY»...

Zähmet adamy adam edýär! Ýöne zähmetsöýerligi terbiýelemek aňsat iş däldir. Zähmet düşünjesiniň manysyna häzirki döwürdäki garaýyşlar dürli-dürlidir....

30 Noýabr 2022 | 9 okalan

TÜRKMENISTANYŇ IŇ GÜÝÇLI KÜŞTÇÜLERI ÝÜZE ÇYKARYLDY

Aşgabatdaky Ýöriteleşdirilen küşt-şaşka mekdebinde erkekleriň we zenanlaryň arasynda küşti çalt (rapid) hem-de çalasyn (blis) oýnamak boýunça Türkmenistanyň çempionaty...

29 Noýabr 2022 | 38 okalan

SUNGATA ÖRKLENEN ÖMÜR

Ussatlar unudylmaýar Hormatly Prezidentimiziň irginsiz aladalary bilen türkmen sungaty dünýä ýaýylýar. Çünki sungat milletiň aýnasydyr. Türkmen sungatynyň ägirtleriniň döreden...

29 Noýabr 2022 | 21 okalan

DÜNÝÄ ÇEMPIONATYNYŇ BIRINJI TAPGYRYNDA IŇ KÖP JANKÖÝER ÝYGNAN DUŞUŞYK BELLI...

FIFA-nyň metbugat gullugynyň habaryna görä, Katarda dowam edýän dünýä çempionatynyň birinji tapgyrynda stadionlaryň umumy sygymynyň 94 göterimi doldy. Ýaryşda häzire çenli 3 million petek...