29 Mart 2023 | 13 okalan

KÄMIL HÜNÄRMENLERE GIŇ MÜMKINÇILIKLER

Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda ýurdumyzda gazanylýan ösüşleriň her biri halkymyzyň bähbidini nazarlaýar. Milli ykdysadyýetimiziň dur nukly ösmegi durmuşa geçirilýän...

29 Mart 2023 | 8 okalan

MEDINE AMANOWA ALBANIÝADAKY DÜNÝÄ BIRINJILIGINDE ÜÇ ALTYN MEDAL GAZANDY

Türkmenistanyň ýetginjekler ýygyndysy Albaniýada geçirilýän ýetginjekleriň arasyndaky dünýä çempionatynda ýene-de üç medal gazandy. Medine Amanowa Albaniýa...

28 Mart 2023 | 18 okalan

FUTZAL BOÝUNÇA ZENANLARYŇ ARASYNDAKY TÜRKMENISTANYŇ KUBOGY TAMAMLANDY

Aşgabadyň «Altyn täç» topary zenanlaryň arasynda geçirilen futzal boýunça Türkmenistanyň Kubogynyň finalynda Mary welaýatynyň «Olimp» toparyny ýeňlişe sezewar etdi. Bu barada...

28 Mart 2023 | 79 okalan

BÄHBIT

Gadym döwürlerde bir sada daýhan ýaşapdyr. Onuň ýekeje ýabysy bar eken. Günlerde bir gün ol ýitirim bolupdyr. Goňşy-golamlar jemlenip, oňa duýgudaşlyk bildiripdirler: Naşyja sowgatlar —...

27 Mart 2023 | 25 okalan

AGYR ATLETIKAÇY OGULŞAT AMANOWA ÝETGINJEKLERIŇ ARASYNDAKY DÜNÝÄ BIRINJILIGINDE ALTYN MEDALA...

Türkmenistanly agyr atletikaçy Ogulşat Amanowa Albaniýanyň Durres şäherinde geçirilen ýetginjekleriň arasyndaky dünýä çempionatynda altyn medala eýe çykdy. 13 ýaşly türgen...

25 Mart 2023 | 230 okalan

MALAÝZIÝA BILEN BOLJAK DUŞUŞYKDA TÜRKMEN ÝYGYNDYSYNYŇ BAŞLANGYÇ DÜZÜMI MÄLIM EDILDI

Malaýziýanyň ýygyndysy bilen boljak ýoldaşlyk duşuşygy üçin Türkmenistanyň ýygyndysynyň başlangyç düzümi yglan edildi. Türkmen ýygyndysy meýdana şu düzüm...

24 Mart 2023 | 41 okalan

FUTBOL BOÝUNÇA TÜRKMENISTANYŇ KUBOGYNDA ÇÄRÝEK FINAL DUŞUŞYKLARYNYŇ BIJELERI ÇEKILDI

18-nji aprelde futbol boýunça Türkmenistanyň kubogy ugrundaky ýaryşa badalga berler. Şu ýyl bu ýaryşa 8 topar gatnaşar ― diýip, Türkmenistanyň Futbol federasiýasy habar berýär. Has takygy,...

24 Mart 2023 | 122 okalan

WAGTYŇ GYMMATY NÄÇE?

Ýylyň manysyna düşünmek üçin gutardyş synaglaryndan geçip bilmedik talyba ýüz tutuň. Bir aýyň gymmatyna düşünmek üçin wagty dolmadyk çaga dogran ene bilen gürleşip...