01 Dekabr 2022 | 33 okalan

GAHRYMAN ARKADAGYMYZYŇ «ÖMRÜMIŇ MANYSY» ESERINDEN

Türkmen topragy müňlerçe ýyllaryň dowamynda dünýä medeniýetiniň umumy taryhy üçin örän ähmiýetli mekan, uly wakalaryň, siwilizasiýalaryň mesgeni boldy. Bu toprakda...

30 Noýabr 2022 | 37 okalan

GAHRYMAN ARKADAGYMYZYŇ «TÜRKMENIŇ DÖWLETLILIK ÝÖRELGESI» ESERINIŇ «ZÄHMETSÖÝERLIK – GAÝRATLYLYGYŇ GÖZBAŞY»...

Zähmet adamy adam edýär! Ýöne zähmetsöýerligi terbiýelemek aňsat iş däldir. Zähmet düşünjesiniň manysyna häzirki döwürdäki garaýyşlar dürli-dürlidir....

29 Noýabr 2022 | 38 okalan

SUNGATA ÖRKLENEN ÖMÜR

Ussatlar unudylmaýar Hormatly Prezidentimiziň irginsiz aladalary bilen türkmen sungaty dünýä ýaýylýar. Çünki sungat milletiň aýnasydyr. Türkmen sungatynyň ägirtleriniň döreden...

28 Noýabr 2022 | 251 okalan

TÜRKMEN HALK MATALLARY

Araba ýörär, Yzy ýok. Ýylgyn ýansa, Közi ýok. (Ýalyn)   Asmanyň küpüsi düşdi, Küpiniň düýbün deşdi. (Gök gürlemek,...

26 Noýabr 2022 | 66 okalan

GAHRYMAN ARKADAGYMYZYŇ «ÇAÝ – MELHEM HEM YLHAM» ATLY KITABYNDAN

Men edebi mirasymyza aýratyn sarpa goýýaryn. Olarda biziň geçmişimiz, taryhymyz şöhlelenýär. Türkmen halkynyň çaýa neneňsi sarpa goýýandygyna şaýatlyk edýän...

25 Noýabr 2022 | 108 okalan

GAHRYMAN ARKADAGYMYZYŇ «MERT ÝIGITLER GAÝRAT ÜÇIN DOGULÝAR» ATLY KITABYNDAN

...«Abraý mirasda däl-de, akyl bilen edepdedir» diýlen dana sözi «Kowusnamadan» okapdym. Islendik döwür üçinem düzgün-tertipliligiň, kanun babatda düşünjeliligiň orny...

24 Noýabr 2022 | 100 okalan

MAGTYMGULY PYRAGYNYŇ DOGLAN GÜNÜNIŇ 300 ÝYLLYGYNA

 «NESIHATYM — ULY ILE YLYMDYR» Garaşsyzlyk ýyllarynda türkmen halkynyň milli mirasyny, taryhyny, dilini, edebiýatyny çuňňur öwrenmäge giň mümkinçilik döredildi. Ýurdumyzda...

21 Noýabr 2022 | 166 okalan

TÜRKMEN HALK NAKYLLARYNDA GAHAR HAKYNDA

Gahar – garradar, gülki – ýigdelder. *** Gaharyny ýuwdan batyr. *** Gahar – iniden, bagyşlamak – agadan. *** Gahar – şeýtan. *** Gahar – gaçar, öýke –...