28 Mart 2023 | 79 okalan

BÄHBIT

Gadym döwürlerde bir sada daýhan ýaşapdyr. Onuň ýekeje ýabysy bar eken. Günlerde bir gün ol ýitirim bolupdyr. Goňşy-golamlar jemlenip, oňa duýgudaşlyk bildiripdirler: Naşyja sowgatlar —...

24 Mart 2023 | 122 okalan

WAGTYŇ GYMMATY NÄÇE?

Ýylyň manysyna düşünmek üçin gutardyş synaglaryndan geçip bilmedik talyba ýüz tutuň. Bir aýyň gymmatyna düşünmek üçin wagty dolmadyk çaga dogran ene bilen gürleşip...

09 Mart 2023 | 352 okalan

OGULBAÝRAM KULUÝEWANYŇ DÜÝE MALY-DÜNÝE MALY KITABYNDAN (HÜWDÜLERDEN NUSGALAR)

Meniň balam ýekedir, Rysgy düýe ýüküdir, Ogşuk, torum götermez, Iner, maýa ýüküdir.   Mergen oglum guş ursun, Dagdan keýik...

27 Fewral 2023 | 415 okalan

DEPBE – ÝAG KÜÝZESI

Ata babalarymyz ir döwürlerden bäri häzirki wagtda mirashana gymmatlyklaryna öwrülen küýzeleriň dürli görnüşlerini ulanyp gelipdirler. Olar türkmeniň humly hazynasy bolan gözel Garagum sährasyna...

25 Fewral 2023 | 680 okalan

JODUR TAHÝASY

Ýurdumyzyň muzeýlerinde milli mirasymyzy gorap saklamak, öwrenmek, wagyz etmek we ösdürmek bilen bagly işler giňden alnyp barylýar. Lebap welaýatynyň Taryhy we ülkäni öwreniş muzeýinde-de XIX asyryň...

24 Fewral 2023 | 1319 okalan

KITAP (Oýlanma)

Öýe golaýlaşýanymy awtobusda oturan wagtymdan çen tutdum-da, elektron kitaby ýapdym. Kitapdaky durmuş togtady. Men Haled Huseýniň ýazan «Müň ajaýyp Güneş» kitabyndaky Merýemiň...

21 Fewral 2023 | 330 okalan

MILLI MIRASYM – GYMMATLY HAZYNAM

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly Prezidentimiziň çäksiz aladalary esasynda Diýarymyz dünýäniň iň bir ösen döwletleriniň hatarynda barýar....

06 Fewral 2023 | 785 okalan

PAÝHAS PAÝLAÝAN ESERLER

Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda taryhymyza uly sarpa goýulýar. Taryhy kitaplar yzygiderli neşir edilip, halk köpçüligine ýetirilýär. Ata-babalarymyzyň paýhasly pikirlerinden dörän...