26 Sentýabr 2023 | 30 okalan

BAKY BAGTYŇ ŞUGLASY GARAŞSYZ, BITARAP TÜRKMENISTANYM

     Berkarar döwletimiziň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýaş nesilleriň ählitaraplaýyn kämil bolup ýetişmekleri baradaky alada döwlet syýasatynyň ileri...

27 Sentýabr 2023 | 22 okalan

ÝOL HEREKETINIŇ HOWPSUZLYGY ÖMRÜMIZIŇ RAHATLYGY

     Häzirki wagtda ýurdumyzda ýol hereketiniň howpsuzlygyny üpjün etmek ýol-ulag hadysalarynyň öňüni almak we olary düýpli azaltmak boýunça giň gerimli işler amala...

27 Sentýabr 2023 | 47 okalan

ALKYŞLARYMYZ EGSILMEZDIR

     Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylymyzda, şanly Garaşsyzlygymyzyň 32 ýyllyk baýramynyň toýlanylýan günlerinde Türkmenistanyň Prezidentiniň «Türkmeniň Altyn asyry»...

25 Sentýabr 2023 | 169 okalan

ÝAŞLARYŇ ÝÜREK BUÝSANJY

     Häzirki döwürde dünýäniň çalt depginler bilen ösýän döwletleriniň hataryna ynamly goşulan Türkmenistanda ýaşlaryň hak-hukuklary ygtybarly goralyp, mertebesi belent...

26 Sentýabr 2023 | 114 okalan

GARAŞSYZLYK — BAGTYMYZYŇ GÖZBAŞY

     Mukaddes ata Watan, ene toprak türkmen halkynyň köňül köşgüniň ruhy sütünidir. Döwlet Garaşsyzlygymyz bolsa başymyzyň tylla täjidir. Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Serdarymyzyň tagallasy bilen...

25 Sentýabr 2023 | 41 okalan

TÄZE ÝAŞAÝYŞ TOPLUMYNYŇ AÇYLYŞ DABARASY BOLDY

     Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 32 ýyllyk şanly toýunyň öňüsyrasynda 22-nji sentýabrda Aşgabat şäheriniň «Parahat — 7»...

25 Sentýabr 2023 | 32 okalan

ABADANÇYLYGYŇ GÖZBAŞY

     Ulaglaryň sanynyň artmagy ýol hereketiniň howpsuzlygyny üpjün etmek babatda birnäçe meseleleri hem döredýär. Ýol hereketiniň howpsuzlygyny üpjün etmek meselesi hormatly Prezidentimiziň...

25 Sentýabr 2023 | 31 okalan

ÇAGALARA ÝOL HEREKETINIŇ KADALARYNY ÖWRETMEK

     Çagalara ýol hereketiniň kadalaryny öwretmek ene-atalar üçin möhümdir. ulular ýol hereketiniň düzgünlerini berk berjaý etmegi we olara eýermegi çagalaryň aňyna...