28 Noýabr 2022 | 60 okalan

ÝAŞLAR – BIZIŇ GELJEGIMIZDIR

Haýsy ýer, haýsy ýurtdugyna garamazdan, islendik künjekde ýaşlara döwletiň geljekki ösüşleriniň binýadyny goýjak, ykdysadyýetiň pudaklarynda zähmeti guramakdan başlap, dolandyryjy...

23 Noýabr 2022 | 95 okalan

BUÝSANÇLY KALBYMYŇ JOŞGUNY

Wladimir Nabokowyň “Ýaşalan günlere däl, ýatda galan pursada ömür diýilýär” diýen ajaýyp sözleri bar. “Halkyň Arkadagly zamanasy” ýylynda maňa hem...

22 Noýabr 2022 | 103 okalan

GELJEK ÝAŞLAR BILENDIR

Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Hormatly Prezidentimiziň öz işine hemme taraplaýyn düşünýän ýaş hünärmenleri ýetişdirmek barada berýän...

19 Noýabr 2022 | 143 okalan

ÝAŞLAR - RÖWŞEN GELJEGIMIZIŇ KEPILIDIR

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow: “Ýaşlarymyzyň ruhy-ahlak, medeni, aň-bilim we beden taýdan ösüşine uly ähmiýet berýäris, çünki ylymly-bilimli,...

12 Noýabr 2022 | 101 okalan

WAGYZ-NESIHAT

Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda bugünki gün ýurdumyzyň ähli ulgamlarynda beýik işler durmuşa geçirilýär. Ýaşlaryň ylymly,  bilimli, sagdyn, berk bedenli, bolmaklary üçin...

05 Noýabr 2022 | 214 okalan

ADAMZAT ÝAŞAÝŞYNYŇ GÖNEZLIGI

Halkymyzyň “Bag eken baky ýalkanar” diýen parasatly pähiminiň many taýdan uly ähmiýete eýedigini berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly Prezidentimiziň...

25 Oktýabr 2022 | 441 okalan

Milli mirasymyzyň gymmatlyklar ulgamy

Her bir halkyň medeniýeti onuň milli aýratynlyklaryny şöhlelendirýän, halkyň geçmişini şu güni we geljegi bilen baglaýan gymmatlyk halkasy hökmünde çykyş edýär. Medeni miras halkyň gelip...

20 Oktýabr 2022 | 373 okalan

TERBIÝE: ASYRLARYŇ RUHY HAZYNASY

Eziz Diýarymyzyň geljegi bolan ýaşlar baradaky alada döwlet derejesinde hemişe üns merkezinde saklanyp,olaryň ýokary ahlakly,watansöýüji kamil nesiller bolup ýetişmegi ugrunda netijeli işler durmuşa...