17 Mart 2023 | 156 okalan

GELJEGI NURANA KÖRPE NESILLER

Ýurdumyzda ýaş nesilleriň, zehinli çagalaryň ukyp-başarnyklaryny ýüze çykarmakda birnäçe döredijilik bäsleşikleri yzygiderli geçirilýär. «Arkadag Serdarly bagtyýar...

16 Mart 2023 | 211 okalan

BAGTYÝAR SURATKEŞLERIŇ ÝÜREK JOŞGUNLARY

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe her bir günümiz şanly wakalara beslenýär. Gahryman Arkadagymyzyň we Arkadagly Serdarymyzyň tagallasy netijesinde ýaş nesilleriň eşretli hem-de abadan...

15 Mart 2023 | 155 okalan

ÝAŞLAR. YLYM. TÄZEÇILLIK

Ýaşlar Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimiziň mundan beýläk-de gülläp ösmeginiň — röwşen geljegimiziň hatyrasyna amala aşyrylýan beýik işlere bilim almak we hünär öwrenmek bilen jogap...

15 Mart 2023 | 130 okalan

ÝAZLAR GELDI ZEMINE...

Bahar – dünýäniň bezegi, durmuşyň zynaty. Baharda ynsan göwni galkynyp, ruhy täzelenýär. Ine, eýýäm eziz diýarymyza, mähriban topragymyza bahar geldi. Il içinde “Bahar...

14 Mart 2023 | 289 okalan

ÝAŞ BINAGÄRLERIŇ YLMY GADAMLARY

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda ýurdumyzyň binagärlik sungatyny öwrenmek hem-de ösdürmek boýunça möhüm...

10 Mart 2023 | 139 okalan

“AŞGABADYM – DIZAÝN ŞÄHERIM”

Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda Hormatly Prezidentimiziň il-ýurt bähbitli alyp barýan işlerinde uly üstünlikler gazanylýar. Häzirki zaman türkmen medeniýetinde türkmeniň milli...

06 Mart 2023 | 278 okalan

ÝAŞLAR WE SANLY ULGAM

Ýurdumyzyň ýaş nesilleriň döwrebap ylym-bilim almagy, döwrebap sanly tehnologiýalardan oňat baş çykarmaklary Hormatly Prezidentimiziň alyp barýan döwlet syýasatynda esasy wezipeleriň hatarynda...

06 Mart 2023 | 381 okalan

ÝAŞLYGYMYŇ ÝAZ ÝAKYMY

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň her bir güni ajaýyp pursatlara, tutumly maksatlara, täze ösüş-özgertmelere beslenýär. Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar...