29 Mart 2023 | 13 okalan

“WATANY GÜLLEDÝÄR BAGTYÝAR ÝAŞLAR”

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň rowana ak ýollaryndan röwşen geljegine mizemez ynam bilen öňe barýan Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan Diýarymyz...

29 Mart 2023 | 12 okalan

“ENE MUKADDESDIR!”

Ene, zenan hakda söhbet edilende ählimizi bir suprada jemläp, kemala getiren ejemiz kalbymyza dolýar. Ejelerimiziň mylaýym, mahmal sesi, sada keşbi hemişe göz öňüňde owadan heýkel bolup, nazary bilen seni uzak bagtly...

28 Mart 2023 | 13 okalan

ZEÝTUN BALDAGY — ÜSTÜNLIGIŇ NYŞANY

Zeýtun agajy taryhyň irki döwürlerinden adamzadyň aňynda mukaddesligiň, umydyň, ylalaşygyň, ýaşaýşyň, dowamatyň, berekediň, adalatyň we saglygyň nyşany hökmünde yz   goýupdyr. Rowaýatlarda...

27 Mart 2023 | 16 okalan

«ARKADAG SERDARLY ZEHINLI ÝAŞLAR» ATLY BÄSLEŞIGINIŇ DÜZGÜNNAMASY

BALKAN WELAÝAT BAŞ BILIM MÜDIRLIGINIŇ, TÜRKMENISTANYŇ MAGTYMGULY ADYNDAKY ÝAŞLAR GURAMASYNYŇ BALKAN WELAÝAT GEŇEŞI BILEN BILELIKDE BALKAN WELAÝATYNYŇ UMUMYBILIM BERÝÄN ORTA MEKDEPLERINIŇ 11-NJI SYNP...

27 Mart 2023 | 5 okalan

“DIALOG-PARAHATÇYLYGYŇ KEPILI, HALKARA GATNAŞYKLARYŇ TÄZE FILOSOFIÝASY”

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy etrap Geňeşi tarapyndan Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasynda 2023-nji ýyly halkara derejede “Dialog-parahatçylygyň...

27 Mart 2023 | 7 okalan

NEPISLIGIŇ NUSGASY- TÜRKMEN HALYSY

Türkmen halysy - türkmen halkynyň medeni gymmatlyklarynyň esasylarynyň biridir. Ussat türkmen halyçylary köp asyrlaryň dowamynda özboluşly halyçylygyň aýratynlygyny saklap gelipdirler. 2019-njy ýylyň 12-nji...

24 Mart 2023 | 59 okalan

“PASPORT GOWŞURYLYŞ DABARASY GEÇIRILDI!”

TMÝG-niň Balkanabat şäher Geňeşi, Balkanabat şäher Polisiýa bölüminiň raýatlary pasportlaşdyrmak we hasaba alyş bölümçesi bilen bilelikde 16 ýaşa ýeten ýaş raýatlara...

24 Mart 2023 | 58 okalan

“ADAM ELI GYZYL GÜL”

Bütin dünýäde belent abraýa eýe bolan ruhy-medeni mirasymyz asyrlaryň dowamynda şöhratly taryhyň gatlaryna altyn harplar bilen ýazylyp, türkmen halkynyň baý mazmunly geçmişe öz gymmatlyklar...