30 Noýabr 2022 | 11 okalan

“ARMAWERIŇ PAGTAÇYLAR”

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalary netijesinde Türkmenistan döwletimiz uly ösüşlerdir özgerişlere eýe bolýar. Ähli...

29 Noýabr 2022 | 23 okalan

“DÖWRÜMIZE NUR SAÇÝAR, GYMMATLY EGSILMEÝÄN HAZYNA”

Beýik söz ussady Magtymguly Pyragy diňe bir nusgawy edebiýatymyzda däl, eýsem, dünýä edebiýatynda hem öçmejek yz goýan şahyrdyr. Eserleri umumyadamzadyň genji-hazynasyna öwrülen akyldar...

28 Noýabr 2022 | 386 okalan

“TÜRKMENIŇ BITARAPLYK ÝOLY-DÜNÝÄ NUSGALYK ÝÖRELGE”

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Gahryman Arkadagymyzyň hemmetaraplaýyn sazlaşykly ösen kämil nesli terbiýeläp ýetişdirmek ugrundaky başlangyçlaryny mynasyp dowam...

25 Noýabr 2022 | 19 okalan

“EDEP BAŞY MAŞGALADAN BAŞLANÝAR”

Maşgala bu kiçijik döwlet. Türkmen maşgalasy agzybirligiň ojagy, terbiýäniň öýi hasaplanylýar. Maşgalada maşgala agzalary näçe agzybir bolsa, maşgalabaşynyň sözi söz ýerinde...

25 Noýabr 2022 | 9 okalan

«GEÇMIŞDEN GELJEGE ÝAGTY ÝADYGÄR-MEDENI MIRASYM DÜNÝÄ ÝAŇ SALÝAR»

Berkarar döwletimiziň täze eýýamynyň Galkynşy döwrüniň ösüşdir özgerişlerini, halkymyzyň dünýäni haýrana goýýan milli gymmatlyklaryny, ruhy mirasyny wagyz etmekde hem uly...

22 Noýabr 2022 | 13 okalan

“BERKARAR DÖWLETDE BAGTYÝAR ÝAŞLAR”

Gadymy döwürlerden bäri nurana geljegi röwşen umytlar bilen baglanyşdyrýan çagalar-ösüp gelýän nesli baradaky alada Türkmenistanyň halkara kadalara hem-de halkymyzyň belent ynsanperwerlik...

22 Noýabr 2022 | 21 okalan

“MERDANA NESILLER BÄSLEŞDILER”

Halkara Bitaraplygymyzyň 27 ýyllyk baýramy mynasybetli Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň we Bilim ministrliginiň yglan eden “Merdana nesil - 2022” atly şadyýan bäsleşiginiň...

18 Noýabr 2022 | 24 okalan

DÖWRÜMIZ BAR DÖWÜRLERDEN ZYÝADA HALKYŇ ARKADAGLY ZAMANASYNDA

Okunly barýan döwletimiziň ähli pudaklarynda uly ösüşler gazanylýar. Gazanylýan ösüşlere bolsa bu günki bagtyýar ýaşlar ähli pudaklarda zähmet çekmek bilen özleriniň mynasyp...