01 Dekabr 2022 | 29 okalan

“SAGDYN NESIL-SAGDYN JEMGYÝET”

Garaşsyz Watanymyzda adam saglygy hakynda alada hemişe ilkinji orunda durýar. Hormatly Prezidentimiz ýurdumyzyň her bir raýatynyň berk bedenli, sagdyn ruhly bolmagy barada gije-gündiz alada edýär. Ynsan saglygy bilen bagly meseleler...

30 Noýabr 2022 | 25 okalan

BALALARYŇ SÖÝENI, ENELERIŇ GEREGI

Ene gujagyna meňzedilýän sallançagyň döreýiş taryhy gadymy döwürlere uzaýar. Ol bäbekleriň rahat uklamagy üçin oýlanyp tapylandyr. Ilki-ilkiler balasyny ýatyrmak islän ene ony...

29 Noýabr 2022 | 44 okalan

“ÝAŞLAR-TÜRKMEN JEMGYÝETIŇ YGTYBARLY HEREKETLENDIRIJI GÜÝJI”

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan Diýarymyzda Hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda ata Watanymyzy kuwwatly döwlete öwürmegiň röwşen ýolunda beýik geljegimize gönükdirilen tutumly...

30 Noýabr 2022 | 43 okalan

ÝAŞLAR-BIZIŇ GELJEGIMIZDIR

Hormatly Prezidentimiziň üstünlikli amala aşyrýan içeri we daşary syýasatynyň netijesinde ata Watanymyz uly üstünliklere beslenýär. Berkarar döwletiň täze eýýamynyň  Galkynyşy...

26 Noýabr 2022 | 61 okalan

“GAHRYMAN ARKADAGYMYZYŇ SARGYTLARY TÜRKMEN ÝAŞLARYNA ÝÖRELGE”

Gahryman Arkadagymyz tarapyndan döredilen Arkadagly Serdarymyz tarapyndan dowam etdirilýän, goldanylýan howandarlyga mätäç çagalara hemmetaraplaýyn goldaw berýän gaznanyň işi ynsanperwer...

25 Noýabr 2022 | 41 okalan

“MIRASYM-ALTYN HAZYNAM”

Halk umman ýaly giň. Ol özünde ümmülmez hazynany jemleýär. Hawa, has çuňluklardan gaýdyp, döwürleri aşyp gelýän halkyň döreden eserleri şu günlerimize çenli öz...

24 Noýabr 2022 | 53 okalan

EL BUKJAM-EDEP BUKJAM

Zenan dünýäsi gözellige görk goşýan dury gözbaşa meňzeýär. Türkmen gelin-gyzlarymyzyň döreden el işlerini synlanyňda bolsa, “Ene-mamalarymyz nesillere öz ykballaryny beýan...

23 Noýabr 2022 | 57 okalan

“GAHRYMAN ARKADAGYMYZYŇ KITAPLARY ÝAŞLAR ÜÇIN TERBIÝEÇILIK MEKDEBI”

Kitap – kämilligiň gözbaşy. islendik bir kitabyň dünýäniň ýüzünde ykrar edilmegi, şol kitabyň awtorynyň näderejede kämil şahsyýetdigini doly açyp görkezýän hakykatdyr....