29 Mart 2023 | 17 okalan

“TARYHY ÝADYGÄRLIKLERE GEZELENJIŇ-ÝAŞLARY WATANÇYLYK RUHUNDA TERBIÝELEMEKDÄKI ÄHMIÝETI”

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly Prezidentimiziň baştutanlygy bilen halkynyň öz gözbaşyny müňýyllyklardan alyp gaýdýan milli medeniýeti we sungaty barha...

28 Mart 2023 | 12 okalan

ÝAŞLARYŇ HOWANDARY ARKADAGLY SERDARYMYZ

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Gahryman Arkadagymyzyň: “Öňe, diňe öňe, jan Watanym Türkmenistan!” diýen buýsançly şygary, hormatly Prezidentimiziň:...

27 Mart 2023 | 26 okalan

“SAGDYN DURMUŞ ÝÖRELGESI - ÝAŞ NESILLERE GÖRELDE” ADY BILEN GEÇIRILEN...

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe halkymyzyň saglygy hem-de abadançylygy baradaky alada “Watan diñe halky bilen Watandyr!” diýen şygar esasynda alnyp barylýan durmuş ugurly...

24 Mart 2023 | 50 okalan

BAHAR ZEMINIŇ GÖRKI

“Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly” diýlip atlandyrylan bu ajaýyp ýylymyzda  il-günümiz hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda döredijilikli zähmet çekip,...

20 Mart 2023 | 40 okalan

KALPLARA NUR PAÝLAP DOSTLUK NOWRUZY, ÝAZLARY ÝAZLARA DOWAM EÝLEDI

Gözbaşyny asyrlaryň jümmüşinden alyp gaýdýan Nowruz dünýäde iň gadymy baýramlaryň biri hasaplanylýar. Nowruz baýramy 2009-njy ýylyň sentýabr aýynda ÝUNESKO-nyň...

18 Mart 2023 | 60 okalan

GÜL-GÜLÜSTAN BAGY-BOSSAN, ATA WATAN TÜRKMENISTAN!

Arkadagly Serdarymyzyň ýolbaşçylygynda eziz Diýarymyzda ekologiýany goramaga, tebigy baýlyklarymyzdan rejeli peýdalanmaga uly üns berilýär. Ata Watanymyz sebitiň ekologiýa ýagdaýyny...

17 Mart 2023 | 61 okalan

“ÄHLIHALK SAÝLAWLARY- JEBISLIGIŇ WE AGZYBIRLIGIŇ BAÝRAMY”

Biziň her bir sözümiz, Gahryman Arkadagymyzdan, Arkadagly Serdarymyzdan başlanýar. Sebäbi, Watanyň beýikligi şahsyýetine, şahsyýetleriň beýikligi bolsa, Watanyna baglydyr. Bu günki günde Gahryman ...

16 Mart 2023 | 86 okalan

ZEMINIŇ ÜSTÜNE NAGYŞLAR ÇEKDI, AJAP KEŞBE GIRIP NOWRUZYM GELDI

Türkmen topragy sahawatly, hasylly toprak. Türkmen topragyna ýazyň gelişem üýtgeşik. Guşlaryň baharyň gelşini buşlaýan mahmal owazy gulaga ýakymly degýär, ýazyň mymyjak şemaly ýüzüňi...