29 Mart 2023 | 8 okalan

ŞÖHRATLY GEÇMIŞIMIZE SYÝAHAT

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe türkmen halkynyň gadymy taryhyny, maddy we ruhy medeniýetini giňişleýin öwrenmäge uly mümkinçilikler döredilýär....

28 Mart 2023 | 33 okalan

TEATR DURMUŞ, SAHNA DURMUŞYŇ AÝNASY

Haýsydyr bir işe ýa-da hünäre gol ýapsaň, ilki bilen şoňa söýgüň bolmaly. Köpler sahna ussady bolmak üçin ylahy zehin gerek diýýän bolsalar hem yhlasly zähmetiň orny aýratyn....

27 Mart 2023 | 19 okalan

BILIM – ÖSÜŞ, SPORT – TIZLIK

Bilimli nesli kemala getirmek döwrüň talaby. Bilimli nesil ýurduň röwşen geljeginiň binýady. Sagdyn nesil bolsa, ýurduň kuwwaty. Olaryň arabaglanyşygy bolsa, ýurdy uly ösüşlere alyp barýar. Bedew badynda...

25 Mart 2023 | 69 okalan

ORAZA GELDI ILIME

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe türkmen halky ata-babalarymyzdan miras galan milli däp-dessurlarymyza, ýol-ýörelgelerimize uly sarpa goýýar. Külli musulman ymmaty...

24 Mart 2023 | 397 okalan

ARKADAGLY ÝAŞLAR – ÝURDUMYZYŇ RÖWŞEN GELJEGI

Hormatly Prezidentimiz ýaş nesilleriň hakyky watançy, päk ahlakly, kämil bilimli bolup ýetişmekleri üçin hemişe alada edýär. Ýaşlar syýasatynyň üstünlikli durmuşa ornaşdyrylmagy bilen,...

20 Mart 2023 | 139 okalan

BELENT YNAMA YGRARLYLYK

Ýaşlar täze taryhy eýýamyň hereketlendiriji güýjidir. Olar döwletimiziň we jemgyýetimiziň hemişe üns merkezinde durýar.Akyldarlaryň biri: «Maňa ýaşlaryňyzy görkeziň,...

18 Mart 2023 | 57 okalan

JUWANLYGYŇ BAÝRAMY

Milli bahar baýramy öz gözbaşyny halkymyzyň köpasyrlyk şöhratly taryhyndan alyp gaýdýar. Nowruz uzak ýyllaryň dowamynda halkymyzyň ruhy kämilligini, tebigatyň janlanýandygyny, baharyň gelendigini...

17 Mart 2023 | 67 okalan

BILIM – BINÝAT

Berkarar döwletiň Täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Serdarymyzyň baştutanlygynda ylym we bilim berilýän ojaklarda giň mümkinçilikleriň...