01 Dekabr 2022 | 8 okalan

ARZUWLARYŇ HASYL BOLÝAN ÜLKESI

Şeýle bir ülke bar ýeriň ýüzünde, Arzuwlaryň hasyl bolýan ülkesi! Berkarar döwlet bar türkmen düzünde, Arzuwlaryň hasyl bolýan ülkesi!   Äleme ýaň...

30 Noýabr 2022 | 9 okalan

GYZYKLY GEÇEN ÇÄRELER

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Daşoguz welaýatynyň Daşoguz şäher Geňeşi, Daşoguz agrosenagat hem-de Daşoguz welaýat maliýe-ykdysady orta hünär okuw mekdepleriniň talyp ýaşlarynyň...

29 Noýabr 2022 | 15 okalan

“BAGTDAN PAÝLY TÜRKMEN ÝAŞLARY” ATLY WAGYZ-NESIHAT DUŞUŞYGY GEÇIRILDI

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Daşoguz welaýat Geňeşi Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Mejlisinde Gahryman Arkadagymyzyň 2023-nji ýyl üçin Döwlet býujeti hakyndaky...

28 Noýabr 2022 | 13 okalan

“MERDANA NESIL – 2022” ATLY ŞADYÝAN BÄSLEŞIGIŇ DAŞOGUZ WELAÝAT TAPGYRY

Hormatly Prezidentimiz Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan ýurdumyzda milli medeniýetimizi we sungatymyzy yzygiderli ösdürmäge, ösüp gelýän ýaş nesliň sungat äleminde zehinli...

28 Noýabr 2022 | 12 okalan

ÝAŞULY NESLIŇ GÖRELDESI-ÝAŞLARA ÝÖRELGE

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Daşoguz welaýatynyň Saparmyrat Türkmenbaşy etrap Geňeşi, etrabyň 94-nji orta mekdebiniň okuwçylarynyň arasynda “Ýaşuly nesliň göreldesi-ýaşlara...

28 Noýabr 2022 | 12 okalan

MAŞGALA MUKADDESLIGI – HALKYMYZYŇ MILLI TERBIÝESINIŇ GÖNEZLIGIDIR

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Daşoguz welaýatynyň Görogly etrap Geňeşi etrabyň bilim bölümi bilen bilelikde, Görogly etrabynyň 65-nji orta mekdebinde okaýan ýokary synp...

26 Noýabr 2022 | 46 okalan

ÇÄRELER TÄSIRLI GEÇDI

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Daşoguz welaýatynyň Akdepe etrap Geňeşi, ýakynda etrabyň 55-nji orta mekdebiniň mejlisler jaýynda orta mekdepleriň Ilkinji Ýaşlar guramalarynyň başlyklarynyň...

25 Noýabr 2022 | 22 okalan

AÝDYMÇY (HEKAÝA)

Indi bir hepde bolandyr, Sähragül daýzany agtygy Nurýagdy gününe goýanok. Her gün mekdepden geldigi şol bir aýdanyny gaýtalar. “Ene, aý ene, şenbe güni täze gurlan medeniýet...