29 Mart 2023 | 13 okalan

KÄMIL HÜNÄRMENLERE GIŇ MÜMKINÇILIKLER

Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda ýurdumyzda gazanylýan ösüşleriň her biri halkymyzyň bähbidini nazarlaýar. Milli ykdysadyýetimiziň dur nukly ösmegi durmuşa geçirilýän...

29 Mart 2023 | 3 okalan

MAGTYMGULY PYRAGY

Täze taryhy eýýamymyzda ata-babalarymyzyň goýup giden akyl-paýhas mirasyny mynasyp sarpalamak, olary öwrenmek, ýaşlary terbiýeläp ýetişdirmekde netijeli peýdalanmak ugrunda döwrebap işler...

29 Mart 2023 | 17 okalan

“TARYHY ÝADYGÄRLIKLERE GEZELENJIŇ-ÝAŞLARY WATANÇYLYK RUHUNDA TERBIÝELEMEKDÄKI ÄHMIÝETI”

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly Prezidentimiziň baştutanlygy bilen halkynyň öz gözbaşyny müňýyllyklardan alyp gaýdýan milli medeniýeti we sungaty barha...

29 Mart 2023 | 9 okalan

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI YSRAÝYL DÖWLETINIŇ ADATDAN DAŞARY WE DOLY YGTYÝARLY ILÇISINI...

28-nji martda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ysraýyl Döwletiniň Türkmenistanda wezipä täze bellenen Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Ismail Haldini kabul etdi. Ol döwlet Baştutanymyza ynanç hatyny...

29 Mart 2023 | 13 okalan

“WATANY GÜLLEDÝÄR BAGTYÝAR ÝAŞLAR”

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň rowana ak ýollaryndan röwşen geljegine mizemez ynam bilen öňe barýan Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan Diýarymyz...

29 Mart 2023 | 12 okalan

“ENE MUKADDESDIR!”

Ene, zenan hakda söhbet edilende ählimizi bir suprada jemläp, kemala getiren ejemiz kalbymyza dolýar. Ejelerimiziň mylaýym, mahmal sesi, sada keşbi hemişe göz öňüňde owadan heýkel bolup, nazary bilen seni uzak bagtly...

29 Mart 2023 | 8 okalan

ŞÖHRATLY GEÇMIŞIMIZE SYÝAHAT

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe türkmen halkynyň gadymy taryhyny, maddy we ruhy medeniýetini giňişleýin öwrenmäge uly mümkinçilikler döredilýär....

29 Mart 2023 | 8 okalan

MEDINE AMANOWA ALBANIÝADAKY DÜNÝÄ BIRINJILIGINDE ÜÇ ALTYN MEDAL GAZANDY

Türkmenistanyň ýetginjekler ýygyndysy Albaniýada geçirilýän ýetginjekleriň arasyndaky dünýä çempionatynda ýene-de üç medal gazandy. Medine Amanowa Albaniýa...