29 Mart 2023 | 3 okalan

“WAGYZ-NESIHAT DUŞUŞYGY”

Ahal welaýatynyň Bäherden etrabyň jemgyýetçilik guramalarynyň guramaklarynda Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň Bäherden etrabyndaky B.S.Türkmenbaşy adyndaky ýüplük fabriginiň...

28 Mart 2023 | 27 okalan

SAÝLAWLAR ÝOKARY GURAMAÇYLYKLY GEÇIRILDI

Gökdepe etrabynyň Medeniýet köşgünde saýlaw ýokary guramaçylykly geçirildi. Bu saýlawa Gökdepe etrabynyň jemgyýetçilik guramalary işjeň gatnaşdy. Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky...

28 Mart 2023 | 21 okalan

ZENANLAR SAGDYNLYGY SAÝLAÝAR

Mähriban halkymyzyň ykbalyny Berkarar döwletiň täze eýýamynyň galkynyş döwrüniň özgertmeleriniň keremli güýji, rowaçlygyň, agzybirligiň güneş şuglasy bilen nurlandyran ajaýyp pursatlar...

27 Mart 2023 | 15 okalan

TÜRKMEN ALMASY

Bägüller maşgalasyna girýän bu miweli agaç diňe biziň ýurdumyzda ösüp, ol seýrek duş gelýän ösümlik hökmünde Türkmenistanyň Gyzyl kitabyna girizilendir. Boýy 2-3 metre...

25 Mart 2023 | 47 okalan

NOWRUZ GELDI ÜLKÄME!

Gökdepe etrabynyň 31-nji orta mekdebinde okaýan ýokary synp gyzlaryň arasynda “Nowruz geldi ülkäme” ady bilen bäsleşik geçirildi. Bäsleşige gatnaşýan gyzlar bäsleşigiň Şertine görä...

24 Mart 2023 | 37 okalan

BAG-TEBIGATYŇ BEZEGI

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe “Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar” ýylynyň 18-nji martynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda Watanymyzyň...

20 Mart 2023 | 43 okalan

AL-ELWAN GÜLLER — YNSAN DÜNÝÄSINIŇ MELHEMI

Baharyň gelşigi bolan güller diňe bir daşky dünýämize görk bermän, ynsan saglygyna hem köptaraplaýyn täsir edýär. Nýu-Jersi uniwersitetiniň psihologlary tarapyndan geçirilen gözlegleriň...

20 Mart 2023 | 35 okalan

WAGYZ NESIHAT GEÇIRILDI

Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimiz «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar» ýylynda ähli pudaklarda-ykdysadyýetde, bilimde, ylymda, saglygy goraýyşda, senagatda, oba hojalygynda,...