28 Maý 2022 | 191 okalan

Bildiriş

Aşgabat şäheriniň Zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi müdirligi, Türkmenistanyň “Ilatyň iş bilen üpjünçiligi hakynda” kanuny ýerine ýetirmek maksady bilen, Aşgabat şäheriniň...

26 Maý 2022 | 96 okalan

Çagalary goramagyň halkara güni mynasybetli konsert geçiriler

Şu ýylyň 27-nji maýynda Aşgabat şäherindäki «Aşgabat» seýilgähinde her ýylyň 1-nji iýunynda uludan bellenilýän Çagalary goramagyň halkara güni mynasybetli konsert...

04 Aprel 2022 | 226 okalan

Türkmenistanyň ýaşlarynyň arasynda ylmy işler boýunça bäsleşik

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň hem-de Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň bilelikde yglan etmeginde Ylymlar güni mynasybetli Türkmenistanyň ýaşlarynyň arasynda ylmy işler...

04 Aprel 2022 | 158 okalan

Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Haýyr-sahawat gaznasy howandarlyga mätäç çagalaryň operasiýa bejergileri...

Gadymy döwürlerden bäri nurana geljegi röwşen umytlar bilen baglanyşdyrýan çagalar — ösüp gelýän nesil baradaky alada Türkmenistanyň halkara kadalara hem-de halkymyzyň belent ynsanperwerlik...

29 Oktýabr 2021 | 5267 okalan

“Ýagşy ene ýagşy gyza görelde”

Tejen şäherindäki 11-nji çagalar bagynda zähmet çekýän terbiýeçi mugallymlaryň arasynda Hormatly Prezidentimiziň ynsanperwer içeri we parahatsöýüjilikli daşary syýasatlarynyň...

29 Oktýabr 2021 | 4893 okalan

“Sagdyn ýaşlar bagtyýarlyk döwrümiziň aýnasydyr”

Tejen şäherindäki 6-njy çagalar bagynda zähmet çekýän terbiýeçi mugallymlaryň arasynda Hormatly Prezidentimiziň “Türkmen ýaşlary ruhy taýdan sagdyn, tämiz ahlakly bolmaly”...

16 Ýanwar 2021 | 11852 okalan

Wakansiya

Şu ýerde siziň wakansiýalaryňyz bolup biler....

16 Ýanwar 2021 | 12617 okalan

Mahabat

Şu ýerde siziň mahabatyňyz bolup biler....