29 Mart 2023 | 2 okalan

ÝUNESKO-NYŇ ŞTAB-KWARTIRASYNDA ARKADAG ŞÄHERI TANYŞDYRYLDY

Türkmenistanyň Fransiýa Respublikasyndaky ilçisi we ÝUNESKO-daky hemişelik wekili Maksat Çaryýew ÝUNESKO-nyň Baş direktorynyň Afrika we daşary gatnaşyklar boýunça orunbasary jenap Firmin Eduard Matoko...

20 Mart 2023 | 53 okalan

NOWRUZ – TEBIGATYŇ HEM-DE KÖŇÜLLERIŇ BAÝRAMY

Gyş ahyrlap, öz ornuny bahar paslyna berýär. Daş töwerek al-elwan güllere beslenip, janly-jandarlary özüne maýyl edýär. Baharyň gelmegi bilen tebigat has gözelleşýär. Gün uzap, ýer...

25 Fewral 2023 | 576 okalan

ŞANLY ÖZGERTMELER ― BEÝIK ÝEŇIŞLERE BADALGA

Berkarar Watanymyzy rowaçlyklaryň ak ýolundan uly ynam, synmaz ruhubelentlik bilen nurana geljege alyp gitjek Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynyň her güni beýik ýeňişleri, şanly üstünlikleri...

24 Fewral 2023 | 495 okalan

TALYP ÝÜREGINIŇ BUÝSANJY

Gahryman Arkadagymyzyň başlangyjy bilen, Hormatly Prezidentimiziň döwlet baştutanlygynda ýurdumyzyň ýokary okuw mekdeplerinde ÝUNESKO kafedrasyny döretmek we birnäçe umumy bilim berýän mekdepleri...

23 Fewral 2023 | 347 okalan

ARKADAG SERDARLY BAGTYÝAR ÝAŞLAR ÝYLYNYŇ TÄZE SEPGITLERI

Berkarar döwletimiziň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Arkadag Serdarly Bagtyýar ýaşlar ýylynda Gahryman Arkadagymyzyň we Hormatly Prezidentimiziň saýasynda Türkmenistan döwletimiziň her bir...

20 Fewral 2023 | 218 okalan

MAGTYMGULY ADYNDAKY TDU-DA ÝUNESKO KAFEDRASYNYŇ AÇYLYŞ DABARASY BOLDY

18-nji fewralda Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetinde Medeni miras: geçmişden geljege ÝUNESKO kafedrasynyň açylyş dabarasy geçirildi. Oňa Birleşen Milletler Guramasynyň Bilim, ylym we medeniýet meseleleri...

17 Fewral 2023 | 983 okalan

TÜRKMENISTANDA ÝUNESKO-NYŇ KAFEDRALARYNY DÖRETMEK BARADAKY IKITARAPLAÝYN ŞERTNAMALARA GOL ÇEKILDI

16-njy fewralda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde ýurduň käbir ýokary okuw mekdeplerinde ÝUNESKO-nyň kafedralaryny döretmek baradaky ikitaraplaýyn resminamalara gol çekişmegiň resmi dabarasy...

15 Fewral 2023 | 220 okalan

“TÜRKMENISTAN-ÝUNESKO DIÝARDAN ÝAÝRAN ÝOLLAR’’ ATLY RADIOGEPLEŞIGI ARKALY ÝAŞLARYŇ MILLI GYMMATLYGYMYZY...

Bu gepleşigiň redaktory Çemen Paşşyýewanyň şu günki güne çenli alyp barýan işleri barada gürrüňdeşlik açasym gelýär. 2021-nji ýylda ýurdumyzda ÝUNESKO-nyň işleri...