17 Ýanwar 2022 | 35 okalan

TÜRKMENISTANYŇ ÝAŞLARYNYŇ ARASYNDA YLMY IŞLER BOÝUNÇA BÄSLEŞIK GEÇIRMEK ...

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan döwletimizde  hormatly Prezidentimiziň öňdengörüjilikli we parasatly baştutanlygynda ylmyň we tehnologiýalaryň ösüşine, halkymyzyň aň-bilim derejesiniň...

07 Ýanwar 2022 | 121 okalan

Gulbaba adyndaky çagalar baýragy gowşuryldy

Hormatly Prezidentimiziň öňdengörüjilikli syýasaty netijesinde döwletli-döwranly Diýarymyzda alnyp barylýan her bir tutumly işler ýaşlaryň ajaýyp durmuşy, geljegi üçin amala...

03 Ýanwar 2022 | 212 okalan

“Jan Watanym Türkmenistan!”

Şu gün Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň Merkezi binasynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň Başlygynyň, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk maslahatynyň Başlygynyň orunbasarynyň, şeýle-de...

30 Dekabr 2021 | 398 okalan

Arkadagly ýyllarda ýaşlar bagtyýar

Şu gün Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň guramagynda Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň Merkezi binasynda “Arkadagly ýyllarda ýaşlar bagtyýar”...

27 Dekabr 2021 | 317 okalan

«Parahatçylygyň ýaş çaparlary» atly akyl-paýhas bäsleşiginiň ikinji tapgyry geçirildi

21-nji dekabrda türkmen diplomatiýasynyň milli mekdebi bolan Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Ýaş diplomatlaryň mekdebi tarapyndan gurnalýan «Parahatçylygyň ýaş...

22 Dekabr 2021 | 245 okalan

ARKADAGYŇ PARAHATÇYLYK WE YNANYŞMAK TAGLYMATY DABARALANÝAR

Paýtagtymyzdaky Türkmenistanyň jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň we Mejlisiniň hem-de jemgyýetçilik guramalarynyň bilelikde gurnamagynda ýurdumyzyň...

22 Dekabr 2021 | 251 okalan

ÝAŞ ESTRADA AÝDYMÇYLARYNYŇ BÄSLEŞIGI

2021-nji ýylyň 18-nji dekabrynda Türkmenistanyň “Owaz” teleradioýaýlymynyň merkezinde “Ýylyň parlak ýyldyzy – 2021” ady bilen döredijilik bäsleşiginiň jemleýji tapgyry...

21 Dekabr 2021 | 151 okalan

Türkmenistanyň Prezidenti sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi

20-nji dekabrda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň käbir orunbasarlary, birnäçe ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň ýolbaşçylary, Aşgabat şäheriniň...