OGULBAÝRAM KULUÝEWANYŇ DÜÝE MALY-DÜNÝE MALY KITABYNDAN (HÜWDÜLERDEN NUSGALAR)

Meniň balam ýekedir,

Rysgy düýe ýüküdir,

Ogşuk, torum götermez,

Iner, maýa ýüküdir.

 

Mergen oglum guş ursun,

Dagdan keýik düşürsin,

Düýä ýükläp getirsin,

Goňşulara süýşürsin.

 

Meniň gyzym Maýadyr,

Öz öýmüziň aýydyr,

Çyksa düýe sagmana,

Bulut oňa saýadyr.

 

Akmaýa lälä kakar,

Owazy jana ýokar,

Kejebesin bezejek

Düýebaşlyklar dokar.

 

Allan-allan,hemişe,

Kerwen gitdi argyşa,

Kerwen gelsin oljaly,

Bezeneliň kümüşe.

 

Äpet kersen gaýmagy,

Boz goýunyň böwregi,

Arwananyň ogşugy,

Akmaýanyň köşegi.

 

Ýeňňesine ýelmaýa,

Heniz azdyr gyzyma,

Agasyna akmaýa

Heniz azdyr gyzyma,

Daýysyna dal bedew

Heniz azdyr gyzyma,

Hüwwä – hüw!

Meňzeş habarlar

28 Mart 2023 | 79 okalan

BÄHBIT

24 Mart 2023 | 122 okalan

WAGTYŇ GYMMATY NÄÇE?