Sagdyn nesil bagtyýar geljek

2022-nji ýylyň iýun aýynyň 14-ine Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Mary welaýatynyň Murgap etrap Geňeşi  tarapyndan  Mary şäher häkimliginiň garamagyndaky “Arkadagyň Bagtyýar nesilleri” dynç alyş merkezinde Hormatly Prezidentimiziň 2022-nji ýyly “Halkyň arkadagly zamanasy” ýylynda Okuwçy ýaşlaryň tomusky dynç alyş wagtlaryny şadyýan geçirmek maksady bilen Mary şäher häkimliginiň garamagyndaky “Arkadagyň bagtyýar nesilleri” çagalar sagaldyş we dynç alyş merkezinde “Sagdyn nesil bagtyýar geljek” ady bilen sportyň dürli görnüşleri boýunça bäsleşik geçirildi.

 

 

Täçnabat ARRYKOWA,

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky

Ýaşlar guramasynyň Mary welaýatynyň

Murgap etrap Geňeşiniň guramaçylyk bölüminiň

sanly ulgam boýunça esasy hünärmeni.

Meňzeş habarlar

01 Iýul 2022 | 33 okalan

Gyzykly geçen sport çäresi

21 Iýun 2022 | 67 okalan

Sagdyn nesil bagtyýar geljek