ÝÜZI TURŞY BOLANYŇ, BALY AJY BOLAR (Tymsallar)

Süýji dilli, güler ýüzli bir ýaş ýigit bal satýarmyş. Ol şeýlebir nurana, özüne çekiji ýigitmiş welin, süýji ýylgyrşy bilen köňülleri eredermiş.

Ýaş satyjy bili boglan süýjä meňzeýärmiş. Çünki onuň çybyndan köp müşderisi barmyş. Şeýle özüne çekiji mylaýym ýigitmiş welin, meger zäher satsa onuň elinden bal şerbeti hökmünde kabul etjekmişler.

Günleriň birinde bir adam bu ýigidiň söwdasyny görýär we onuň gazanjyna göriplik edýär. Ertesi gün ol adam başynda baly, ýüzünde «sirkesi» bilen şähere aýlanyp başlaýar. Gykylyklap, köçe-köçe aýlanyp, balyny satjak bolýar. Emma näme üçindir balyna müşderi aňyrda dursun, bir siňek hem gonmaýar. Adam agşam gaty gamgyn we gahar-gazaply, eli gazançsyz öýüne gaýdýar. Gahardan ýaňa ýüzi-gözi gamaşyp duran adamsyny gören aýaly degişme äheňinde: «Ýüzi turşy bolanyň, baly ajy bolar» diýýär.

«Güler ýüz hem hormat, hem sowgat» diýilýär. Güler ýüzli, kalby päk adam hemme ýerde arzyly. Aslynda ýylgyrmak ählitaraplaýyn peýdalydyr. Şol bir wagtyň özünde ynam duýgymyzy güýçlendirýär. Şeýlelik bilen üstünligimizi artdyrýar. Gorkyny ýeňip geçýär, aladany we göwnüçökgünligi aýyrýar. Ýylgyrmak bagtlylykdyr.

 

Umyda KAKAÝEWA,

TMÝG-niň Merkezi Geňeşiniň baş hünärmeni.

 

Meňzeş habarlar

01 Dekabr 2021 | 87 okalan

BAGT ÜÇIN GÖREŞMEK

08 Noýabr 2021 | 351 okalan

PATYŞA WE AK AT (Tymsallar)