25 Noýabr 2021 | 266 okalan

WATANSÖÝÜJI NESILLER SIZIŇ BILEN, ARKADAG!

Hormatly Prezidentimiziň: «Biz ata-babalarymyzyň ündän ynsanperwer ýörelgelerini mynasyp dowam etdiriji merdana nesillerimizden — sizden beýik işlere garaşýarys. Garaşsyz, baky Bitarap Watanymyzyň beýik...

22 Noýabr 2021 | 310 okalan

Ýaşlar baýragynyň eýesiniň ýürek buýsanjy

Asuda asmanyñ astynda, parahat zeminiñ üstünde ata Watanymyzyñ her bir güni uly ösüşlere beslenýär. Mähriban Arkadagymyzyñ alyp barýan geljegi nazarlaýan oñyn...

19 Noýabr 2021 | 297 okalan

Arzuwym wysal boldy

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Hormatly Prezidentimiziň saýasynda Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistan Watanymyzyň her bir güni toýdur baýramlara, şanly senelere beslenýär. Döwlet...

19 Noýabr 2021 | 276 okalan

Ýüregimde alkyş bar

— Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllyk toýunyň, Aziýanyň merjen şäheri — gözel paýtagtymyz Aşgabadyň 140 ýyllygynyň giňden dabaralandyrylan ýylynda, şeýle-de Türkmenistanyň...

19 Noýabr 2021 | 222 okalan

Ýaşlaryň netijeli zähmeti - döwletimiziň ösüşleriniň kepilidir

Adamyň ömri we jemgyýetçilik durmuşy esasan şu hadysalar bilen baglydyr. Onuň birinjisi, ynsanyň tebigy ösüşi, kämil şahsyýetiň kemala gelmegidir. Ikijisi, tebigatyň maddy we ruhy nygmatlaryndan adamyň peýdalanmagy,...

16 Noýabr 2021 | 301 okalan

Bu gün ýaşlaryň, ýaşlygyň baýramy bellenildi.

Ümzügi öňe sary barýan Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe dogumdan don geýen türkmen ýaşlary ýurdumyzyň dürli pudaklarynda jepakeş zähmet çekip, özleriniň...

11 Noýabr 2021 | 323 okalan

Sanly Türkmenistan döwrebap ösüşiň kepili

Häzirki zaman şertlerinde islendik jemgyýetiň ösüşi şol döwletiň adam maýasynyň ylmy-intellektual kämillik derejesi bilen aýrylmaz baglanyşyklydyr. Sebäbi, dünýä bilimlerini esaslandyrmak we...

09 Noýabr 2021 | 326 okalan

BEÝIK IŞLER BERKARARLYGYŇ BINÝADY

Adatça, ynsanyň görki hakda söz açylanda, «egin-eşik hem adamy tanalmaz ýaly üýtgedip bilýär» diýýäris. Şu babatda ýollar we köprüler hem şäheriň...