14 Iýun 2021 | 1854 okalan

«Aşgabat-siti» – döwrebap megapolis

Mälim bolşy ýaly, 25-nji maýda hormatly Prezidentimiziň gatnaşmagynda paýtagtymyzyň demirgazygynda «Aşgabat-siti» iri ýaşaýyş toplumynyň düýbi tutuldy we Çoganly ýaşaýyş...

13 Iýun 2021 | 2721 okalan

Ýaşlaryň täzeçil ylmy çözgütleri

Ýakynda Ylymlar güni mynasybetli Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň we Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň ýanyndaky Ýaş alymlar merkeziniň guramagynda «Ylymly ýaşlar...

26 Maý 2021 | 1244 okalan

Milli Liderimiz “Aşgabat-sitiniň” gurluşygyna badalga berdi

25-nji maýda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Aşgabat şäheriniň güni we paýtagtymyzyň 140 ýyllyk baýramy mynasybetli paýtagtymyzyň demirgazygynda “Aşgabat-siti” iri ýaşaýyş...

22 Maý 2021 | 2531 okalan

Zehin bäsleşigi

Ýakynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň bilelikde gurnamagynda Aşgabat şäheriniň esaslandyrylmagynyň 140...

21 Maý 2021 | 1361 okalan

Ýylynyň iň gowy internet web saýty yglan edildi

Ümzügi öňe sary barýan eziz Diýarymyzda Gahryman Arkadagymyzyň öňdengörüjülikli syýasaty netijesinde ýurdumyzda sanly ulgamyň ähli pudaklarda giňden ornaşdyrylmagy ugrunda giň gerimli işler...

21 Aprel 2021 | 2221 okalan

Sanly innowasiýalar» bäsleşiginiň ýeňijileri kesgitlendi

13 – 15-nji aprel aralygynda Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň we Ylymlar akademiýasynyň bilelikde guramagynda ýaşlaryň arasynda programma üpjünçiligi boýunça geçirilen «Sanly...

18 Aprel 2021 | 2140 okalan

Ýaşlaryň arasynda programma üpjünçiligi boýunça «Sanly innowasiýalar» atly bäsleşiginiň Teswirnamasy

«Türkmenistanda 2019–2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasynda», «Türkmenistanda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň 2021-2025-nji ýyllar üçin...

14 Mart 2021 | 2987 okalan

Türkmenistanyň ministrlikleriniň üçüsinde we TYA-da «Sanly ulgam we maglumat howpsuzlygy»...

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň 12-nji martdaky geçirilen mejlisinde Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Geldinyýazow gözegçilik edýän ulgamynda alnyp barylýan işler barada hasabat berip,...