MILLI DEMOKRATIÝAMYZYŇ DABARALANMASY

Şu gün paýtagtymyzdaky Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň, Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň, Demokratik partiýasynyň Syýasy Geňeşiniň, Senagatçylar we telekeçiler partiýasynyň bilelikde gurnamaklarynda Gahryman Arkadagymyzyň başlangyjy bilen Türkmenistanyň Kanun çykaryjy häkimiýetiniň düzümlerini kämilleşdirmegiň möhüm wezipeleri boýunça, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň we Mejlisiniň bilelikdäki geçirilen maslahatyndan gelip çykýan wezipelere bagyşlanyp geçiriljek «Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň döredilmegi – milli bitewilik demokratiýasynyň dabaralanmasydyr» atly maslahat duşuşygy geçirildi.

Maslahata gatnaşanlar we onda çykyş edenler Gahryman Arkadagymyzyň başyny başlan asylly döwletlilik ýörelgelerini gujur-gaýrat, egsilmez yhlas bilen dowam etdirýän Arkadagly Serdarymyzyň baştutanlygynda uzak geljegi nazarlaýan düýpli özgertmeleriň, giň möçberi maksatnamalaryň üstünlikli durmuşa geçirilýär. Ýurdumyzyň döwlet durmuşynyň ähli ugurlaryny demokratik ýol bilen ösdürmegiň, adam hukuklarynyň we azatlyklarynyň goraglylygyny üpjün etmegiň, ösen raýat jemgyýetini kemala getirmegiň, kanunçylyk binýadyny berkitmegiň döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri bolup durýar.

Garaşsyz, hemişelik Bitarap ýurdumyzyň «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly» atly şygar astynda geçýän 2023-nji ýyla aýdyň maksatlar, uly ruhubelentlik bilen gadam basdy. Ata-babalarymyzyň «Geňeşli biçilen don gysga bolmaz» diýen pähiminden ugur alnyp, döwleti dolandyrmakda demokratik we adalatly jemgyýeti gurmakdaky toplanan köpasyrlyk milli tejribä daýanyp, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň we Mejlisiniň bilelikdäki maslahatynyň geçirilmeginiň taryhy ähmiýeti dogrusynda nygtaldy.

Hormatly Arkadagymyzyň başlangyjy boýunça Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda halkyň bähbidine wekilçilik edýän Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň döredilmeginiň, döwre mynasyp watansöýüji, zähmetsöýer ýaşlary terbiýelemekde, halk demokratiýasyny mundan beýläk-de dabaralandyrmakda, jemgyýetimizi has-da jebisleşdirmekde, halkymyzyň agzybirligini berkitmekde möhüm ähmiýete eýe boljakdygyny aýratyn bellenildi. Bu taryhy ähmiýetli başlangyç döwlet häkimiýetiniň ýeke-täk gözbaşy bolan halkymyzyň öz häkimiýetini amala aşyrmaga bolan konstitusion hukuklarynyň ýurdumyzda nusgalyk derejede üpjün edilýändigini görkezýär.

Gahryman Arkadagymyzyň adamzat jemgyýetiniň ösüşindäki tejribeden hem-de türkmen halkynyň milli mirasyndan ugur alýan döwletlilik ýörelgelerine esaslanyp, Türkmenistanyň ähli halkynyň bähbidine wekilçilik edýän, ýokary wekilçilikli edarany -Türkmenistanyň Halk Maslahatyny döretmek baradaky hem-de Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň işini bes edip, milli parlamentimizi bir palataly ulgama öwürmek baradaky teklibini tüýs ýürekden goldaýandyklaryny nygtadylar. Munuň özi ata Watanymyzyň ajaýyp geljeginiň bähbidine döwleti dolandyrmakda halkymyzyň milli özboluşlylygynyň we demokratik ýörelgeleriniň dowamy bolmak bilen, ýurdumyzyň döwlet hem-de jemgyýetçilik-syýasy gurluşyny kämilleşdirmegiň ýolundaky täze bir möhüm ädim bolar. Garaşsyz, hemişelik Bitarap ýurdumyzda milli demokratiýanyň barha dabaralanýandygyny bütin dünýä äşgär edýän bu taryhy başlangyjyň ösüp gelýän ýaş nesilleri watansöýüjilik, zähmetsöýerlik we ýokary ahlaklylyk ruhunda terbiýelemek, jemgyýetde agzybirligi pugtalandyrmak, il-ýurt bähbitli meseleleriň halkyň ygtyýarly wekilleri bilen maslahatlaşyp çözülmegini üpjün etmek ugrunda döwlet derejesinde alnyp barylýan dünýä nusgalyk işleriň nobatdaky beýanydyr. Tutuş halkymyzyň döwletiň möhüm jemgyýetçilik-syýasy çözgütleriniň kabul edilmegine gatnaşmagyny üpjün etmek maksady bilen, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň döredilmegi beýik sepgitlere ýetmegiň ýolunda, türkmen döwletiniň binýadynyň has-da pugtalandyrylmagynda aýratyn ähmiýete eýe bolar diýip uly buýsanç bilen bellediler.

Maslahatyň ahyrynda oňa gatnaşanlar halkymyzyň bagtyýar durmuşda ýaşamagy, ata Watanymyzyň gülläp ösmegi, berkarar türkmen döwletiniň dowamatynyň dowam bolmagy ugrunda nusgalyk işleri durmuşa geçirýän Arkadagly Serdarymyza, Gahryman Arkadagymyza tüýs ýürekden çykýan hoşallyk sözlerini beýan etdiler.

 

Gurbanmyrat MUHAMMEDOW,

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky

Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň

Guramaçylyk bölüminiň müdiri.

Meňzeş habarlar

17 Mart 2023 | 156 okalan

GELJEGI NURANA KÖRPE NESILLER

15 Mart 2023 | 156 okalan

ÝAŞLAR. YLYM. TÄZEÇILLIK