17 Ýanwar 2023 | 41 okalan

DÖWREBAP DEMOKRATIÝANYŇ MILLI NUSGASY

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň palatalarynyň 11-nji ýanwarda geçirilen bilelikdäki maslahatynda Gahryman Arkadagymyzyň ýurdumyzyň döwlet gurluşyny, hukuk ulgamyny we şonuň esasynda kanun çykaryjy edarasynyň işini...

22 Noýabr 2022 | 132 okalan

EÝEÇILIK HUKUGYNYŇ ÖSÜŞ UGURLARY

Kämil kanun – berk binýat. Garaşsyzlygyň gazanylmagy bilen, Türkmenistanyň halky eýeçilik edinmäge, öz halal zähmetiniň miwesiniň hözürini görmäge, kanunçylykda gadagan edilmedik...

17 Noýabr 2022 | 150 okalan

KANUNÇYLYK ÖZGERTMELERI ROWAÇLANÝAR

Şu wezipelerden ugur alnyp, 2022-nji ýylda kanun çykaryjylyk işi meýilnamasy esasynda we ýurdumyzy köpugurly ösdürmek babatda üstünliklere beslenýän döwlet syýasatyny kanunçylyk...

14 Noýabr 2022 | 147 okalan

KÄMIL KANUN – BAGTYÝAR JEMGYÝET

Ýurdumyzyň hukuk ulgamynyň, düýpli durmuş-ykdysady we demokratik özgertmeler ýolunyň kanunçylyk binýadynyň yzygiderli kämilleşdirilmegi, raýatlaryň hukuk goraglylygynyň kanuna esaslanýan netijeli...

11 Noýabr 2022 | 177 okalan

ÝAŞ MAŞGALALARA DÖWLET GOLDAWY

Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynda Arkadagly Serdarymyzyň başlyklyk etmeginde geçirilen Döwlet Maslahatynda il-ýurt bähbitli meselelere garalyp, halkymyzyň ýaşaýyş şertlerini gowulandyrmaga, ýurdumyzy...

04 Noýabr 2022 | 191 okalan

HUKUK MEDENIÝETI: ILATYŇ HABARLYLYGYNY ÝOKARLANDYRMAKDA KANUNÇYLYK ULGAMY BARADA WAGYZ-NESIHATYŇ ÄHMIÝETI

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň VII gurultaýyndaky çykyşynda (Aşgabat şäheri, 2022-nji ýylyň 1-nji sentýabry) “Biz ýaşlara eziz...

01 Noýabr 2022 | 169 okalan

HUKUK BOZULMALARYŇ ÖŇÜNI ALMAKDA AHLAK KADALARYNYŇ ORNY

Döwletiň syýasy hem ykdysady esaslaryny berkitmekde möhüm serişdeleriň biri hem tertip-düzgüniň we kanunlaryň takyk ýerine ýetirilmegidir. Islendik döwürde kanunlar we tertip-düzgün...

06 Sentýabr 2022 | 1037 okalan

Ýaşlar barada döwlet syýasaty hakynda (rejelenen görnüşi)

2013-nji ýylyň 29-njy awgustyndaky «Ýaşlar barada döwlet syýasaty hakynda» Türkmenistanyň Kanunyny (Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2013 ý., № 3, 53-nji madda; 2016 ý., № 2,  98-nji madda;...