04 Oktýabr 2022 | 19 okalan

Taryhy ähmiýetli waka bagyşlandy

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe biziň ählimiz Hormatly Prezidentimiziň öňdengörüjilikli, giň gerimli özgertmeleriniň netijesinde ýurdumyzy okgunly ösýän...

04 Oktýabr 2022 | 10 okalan

«Garaşsyzlyk bagtymyz»

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Esenguly etrap Geňeşi, etrap häkimliginiň, etrabyň beýleki jemgyýetçilik guramalary bilen ýetip gelen Garaşsyzlygymyzyň şanly 31 ýyllyk...

04 Oktýabr 2022 | 5 okalan

Türkmenistanyň tennis ýygyndysy Özbegistanda okuw-türgenleşik ýygnanyşygyny geçirer

Türkmenistanyň tennis boýunça milli ýygyndysy Özbegistanyň Daşkent şäherinde iki hepdelik okuw-türgenleşik ýygnanyşygyny geçirer. Bu türgenleşikler türkmen tennisçileri üçin...

04 Oktýabr 2022 | 3 okalan

Türkmenistanyň Prezidenti sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi.

Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasary A.Ýazmyradowyň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly ulgam arkaly...

04 Oktýabr 2022 | 6 okalan

Türkmenistan Çarwadarlaryň IV Bütindünýä oýunlarynda 24 medal gazandy

29-njy sentýabr ― 2-nji oktýabr aralygynda Türkiýe Respublikasynyň Bursa welaýatynyň Iznik etrabynda geçirilýän Çarwadarlaryň IV Bütindünýä oýunlary geçirildi. Bu...

04 Oktýabr 2022 | 8 okalan

HYTAÝLY TÜRKMENLER ýa-da salyrlaryň taryhy we şu güni

Bi­ziň döw­le­ti­mi­ziň uzak­möh­let­le­ýin hyzmat­daş­la­ry­nyň bi­ri bo­lan Hy­taý Halk Res­pub­li­kasyn­da, in­ter­net...

01 Oktýabr 2022 | 125 okalan

HALKARA ÝAŞULYLAR GÜNI MYNASYBETLI ÇÄRE GEÇIRILDI

1-nji oktýabr Halkara Ýaşulular güni mynasybetli Gahryman Arkadagymyzyň başlangyjy bilen medeni mirasymyzyň esasy özeni bolan halypa şägirtlik ýoluny nesillerimize miras goýmak maksady bilen TMÝG-niň Aşgabat...

01 Oktýabr 2022 | 37 okalan

Ýaşlaryň ýürek buýsanjy!

Häzirki wagtda ýurdumyzyň ähli ugurlarda okgunly öňe barýandygyny görüp her bir raýatymyz guwanmaga we buýsanmaga haklydyr. Çünki bu günki-gün ata Watanymyz Türkmenistan...