20 Maý 2022 | 52 okalan

Parahat ýurdum Türkmenistan

Halkyň Arkadagly zamanasynda, bedew bady bilen öňe barýan türkmen halkynyň her bir güni toý-dabaralara we şanly senelere beslenýär. Şu ýylyň 12-nji maýynda  Merkezi Aziýa döwletleriniň we...

09 Maý 2022 | 107 okalan

TÜRKMEN ŞEKILLENDIRIŞ SUNGATYNYŇ USSADY

Sungat – müňde bir öwrümli dünýä. Ynsanyň duýga baý dünýäsiniň üstüni ýetirip, gözellik äleminiň deňsiz-taýsyz gözbaşyna gözi...

06 Maý 2022 | 109 okalan

“Miras sözlügi”

Hormatly Prezidentimiziň “Milli mirasymyz halkyň genji-hazynasydyr, ýaşlar biziň geljegimizdir, ene-mamalarymyzyň bu asylly ýörelgesini dowam etdirmekde, ýaşlarymyzyň aňyna guýmakda we wagyz etmek her birimiziň mukaddes...

05 Maý 2022 | 150 okalan

«Ömrümiň manysy»

Türkmeniň ruhy kämilligini, düşünje sagdynlygyny asyrlar boýy üpjün edip gelen milli mirasymyz çuňňur öwrenilip, şöhratly taryhymyza, milli medeni mirasymyza, danyşment alymlarymyza çuňňur gadyr...

15 Aprel 2022 | 121 okalan

Ahalteke bedewleriniň halkara gözellik bäsleşiginiň birinji tapgyry geçirildi

Türkmen bedewiniň milli baýramy mynasybetli geçirilýän ahalteke bedewleriniň halkara gözellik bäsleşiginiň birinji tapgyry geçirildi. 2009-njy ýyldan bäri geçirilmegi däbe öwrülen bu...

14 Aprel 2022 | 330 okalan

Aşgabat şäherindäki teatrlar sahna eserlerine tomaşa etmäge çagyrýar

Aşgabat şäherindäki teatrlar paýtagtyň ýaşaýjylaryny we myhmanlaryny teatryň sahnalarynda görkeziljek oýunlara tomaşa etmäge çagyrýar. Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat...

12 Aprel 2022 | 126 okalan

Aşgabatda Suhan Tüýliýewiň döredijilik agşamy geçirildi

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky milli-sazly drama teatrynda Türkmenistanyň sungatda at gazanan işgäri, kompozitor Suhan Tüýliýewiň döredijilik agşamy geçirildi. «Türkmenistan: Altyn asyr» web...

28 Mart 2022 | 318 okalan

«EKSPO-2020» Bütindünýä sergisinde Türkmenistanyň milli pawilýonyna gelen myhmanlaryň sany 625...

2021-nji ýylyň 1-nji oktýabrynda «EKSPO-2020» Bütindünýä sergisi öz işine başlady. Şol gün Türkmenistanyň milli pawilýonynyň hem açylyş dabarasy geçirilipdi. Bu sergi 2022-nji...