18 Iýul 2022 | 708 okalan

Gahryman Arkadagymyzyň «Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi» eserinden dostluk hakyndaky tymsal

Iki dost her bir işi maslahatlaşyp edipdirler. Olaryň birine degişli çylşyrymly ýagdaýy beýleki biri käteler oňa duýdurman çözüpdir. Şeýdip, olar uzak ýyllar iňňän gadyrly gatnaşyk...