05 Maý 2022 | 575 okalan

«Ömrümiň manysy»

Türkmeniň ruhy kämilligini, düşünje sagdynlygyny asyrlar boýy üpjün edip gelen milli mirasymyz çuňňur öwrenilip, şöhratly taryhymyza, milli medeni mirasymyza, danyşment alymlarymyza çuňňur gadyr...