05 Iýul 2022 | 10 okalan

Gahryman Arkadagymyzyň «Ömrümiň manysy» eserinde zähmet we zähmetsöýerlik hakynda

Elbetde, her işe zehin gerek, höwes gerek, başarnyk gerek, zähmet gerek. Adamyň iň gowy başarjak işi onuň göwnünde otyr, şoňa görä, haýsydyr bir işe ymykly baş urmazdan öňürti, göwnüňi diňlemek...

05 Iýul 2022 | 13 okalan

«AŞGABAT – DIZAÝN ŞÄHERIM» ATLY MASLAHAT WE DÖREDIJILIK SERGISI

Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde ÝUNESKO-nyň işleri barada Türkmenistanyň Milli toparynyň Sekretariatynyň, Türkmenistanyň Parahatçylyk gaznasynyň müdiriýetiniň,...

04 Iýul 2022 | 47 okalan

TÜRKMEN ZYÝARATÇYLARY MEKGÄ HAJA UGRADYLAR

2-nji iýulda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň Buýrugyna laýyklykda, türkmen zyýaratçylary “Türkmenhowaýollary” agentligi tarapyndan guralan ýörite uçar gatnawy bilen,...

04 Iýul 2022 | 46 okalan

RESMI HABARLAR

Türkmenistanyň Prezidenti Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Prezidentini gutlady Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Prezidenti Jozef Baýdene hem-de ýurduň ähli halkyna Amerikanyň Birleşen...

04 Iýul 2022 | 38 okalan

Rahmet GYLYJOWYŇ «Halallyk kyssalary» eserinden

AHYRYNDA ÝEŇIŞ GAZANDYK Ol pursatlaryň üstünden onlarça ýylyň geçendigine garamazdan, henizlerem ony ýatlaýaryn... Bäş ýaşly oglan wagtymdan bäri atam şeýh Hilal aş-Şazylynyň miras...

04 Iýul 2022 | 45 okalan

ÖSÜŞIŇ WE ROWAÇLYGYŇ HATYRASYNA HYZMATDAŞLYK

Paýtagtymyzdaky Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar...

02 Iýul 2022 | 29 okalan

TEHNOLOGIÝA DÖWRÜNIŇ NESILLERI

Tehnologiýa dünýäsine syýahat Häzirki döwre tutuşlygyna «robot asyry» diýäýmeli. Köp funksiýaly robotlar adamyň işini ep-esli derejede ýeňilleşdirdi. Döwrebap...

02 Iýul 2022 | 27 okalan

«Bereketli türkmen saçagy» eserinde nahar taýýarlamagyň gadymy usullary boýunça çörek...

TAMDYR ÇÖREGI Çöregi taýýarlamak üçin birnäçe işleri ýerine ýetirmeli: uny elemeli, hamyrmaýany mylaýym suwda (30 – 350C) ezmeli, şerebe taýýarlamaly....