11 Awgust 2022 | 15 okalan

Belentden ýaňlanýar çaga gülküsi Bu täze merkeziň açylyşynda has-da aýdyň...

Berkarar döwletimiziň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Garaşsyz, hemişelik Bitarap ýurdumyzyň röwşen geljegi bolan ýaş nesiller barada edilýän alada hormatly Prezidentimiziň alyp barýan...

11 Awgust 2022 | 10 okalan

Türkmenistanyň wekiliýeti V Yslam Raýdaşlygy oýunlarynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy

Türkmenistanyň wekiliýeti V Yslam Raýdaşlygy oýunlarynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy. Mälim bolşy ýaly, Oýunlar Türkiýäniň Konýa şäherinde...

11 Awgust 2022 | 10 okalan

Gahryman Arkadagymyzyň «Älem içre at gezer» eserinden

Anna aga öz başarnygyny oglan okatmak, çagalary hatly-sowatly etmek üçin gysgananok. Aslynda ol «meýletin mekdebine» gelýän çagalary öz perzentlerinden aýry görmese näme! Anna aganyň...

11 Awgust 2022 | 14 okalan

SANLY BILIMIŇ BATLY GADAMLARY

Gahryman Arkadagymyzyň halkymyza sowgat beren «Ömrümiň manysy» atly kitabynda «Bolsa guralyň saz — muşakgatyň bolar az» diýlen çuňňur manyly nakyl getirilipdir. Hormatly Prezidentimiziň...

11 Awgust 2022 | 11 okalan

Harby-Deňiz Güýçleri eziz Watanymyzyň mukaddes serhetleriniň goragynda

Şu gün Balkan welaýatynda zähmet rugsadynda bolýan Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy Serdar Berdimuhamedow günbatar sebitimizde...

11 Awgust 2022 | 32 okalan

DURMUŞ-ZÄHMET GATNAŞYKLARYNYŇ HUKUK ESASLARY

      Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe “Halkyň Arkadagly zamanasy” ýylynda milli döwletlilik, halk häkimiýetini berkarar etmek baradaky gadymdan...

10 Awgust 2022 | 16 okalan

ÝEŇIJILERE SÖZ BERÝÄRIS:

Medine AMANOWA, Aşgabat şäherindäki 104-nji orta mekdebiň okuwçysy, agyr atletika boýunça Aziýa çempionatynyň altyn medalynyň eýesi: — Men Özbegistanda ýetginjekleriň we ýaşlaryň arasynda...

10 Awgust 2022 | 16 okalan

Halkymyzyň abadançylygynyň we ata Watanymyzyň gülläp ösmeginiň bähbidine

Geçen hepdäniň wakalary ykdysadyýetiň pudaklarynyň senagatlaşdyrylmagyna, önümçilige innowasiýalaryň we öňdebaryjy işläp taýýarlamalaryň ornaşdyrylmagyna gönükdirilen...