25 Ýanwar 2023 | 77 okalan

BERKARAR DÖWLETIŇ TÄZE EÝÝAMYNYŇ GALKYNYŞY DÖWRÜNIŇ ÝYL ÝAZGYSY — 2022-NJI...

«Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwri» diýlip atlandyrylýan ösüşiň häzirki tapgyrynda mähriban halkymyz baradaky hemmetaraplaýyn alada hormatly Prezidentimiz Serdar...

24 Ýanwar 2023 | 90 okalan

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI SANLY ULGAM ARKALY IŞ MASLAHATYNY GEÇIRDI

23-nji ýanwarda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasary A.Ýazmyradowyň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly...

23 Ýanwar 2023 | 128 okalan

DIÝARYMYZDA DURMUŞA GEÇIRILÝÄN ÖZGERTMELER BERKARAR DÖWLETIŇ TÄZE EÝÝAMYNYŇ GALKYNYŞY DÖWRÜNIŇ...

Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynyň her bir güni şanly wakalara beslenýär. Hormatly Prezidentimiziň «Watan diňe halky bilen Watandyr! Döwlet diňe halky bilen döwletdir!» ýörelgesine...

23 Ýanwar 2023 | 108 okalan

Türkmenistanyň Prezidentiniň PERMANY

Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy hakynda Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe «Döwlet adam üçindir!» diýen ynsanperwer syýasaty üstünlikli...

23 Ýanwar 2023 | 90 okalan

TÜRKMEN HALKYNYŇ MILLI LIDERI, TÜRKMENISTANYŇ HALK MASLAHATYNYŇ BAŞLYGY GURBANGULY BERDIMUHAMEDOWYŇ...

(Aşgabat şäheri, 2023-nji ýylyň 21-nji ýanwary)   Hormatly adamlar! Mähriban halkym! Uly ynam bildirip, meni türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy wezipesine...

21 Ýanwar 2023 | 119 okalan

TÜRKMENISTANYŇ MILLI GEŇEŞINIŇ, ÝURDUMYZYŇ JEMGYÝETÇILIK WEKILLERINIŇ BILELIKDÄKI MEJLISI

Şu gün Maslahat köşgünde Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň, ýurdumyzyň jemgyýetçilik wekilleriniň bilelikdäki mejlisi öz işine başlady. Mejlisiň dowamynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiň Halk...

20 Ýanwar 2023 | 40 okalan

TÜRKMENISTANYŇ MINISTRLER KABINETINIŇ MEJLISI

19-njy ýanwarda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda resminamalaryň taslamalaryna garaldy hem-de döwlet durmuşynyň birnäçe möhüm meseleleri ara...

18 Ýanwar 2023 | 38 okalan

2022-nji ýylyň dekabry: TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTINIŇ DAŞARY SYÝASY BAŞLANGYÇLARYNDAN UGUR ALYP

Geçen ýylyň soňky aýy halkara ähmiýetli wakalara baý boldy. Dekabr aýynda geçirilen ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn görnüşdäki duşuşyklar, gepleşikler, maslahatlar Garaşsyz...