04 Iýul 2022 | 47 okalan

TÜRKMEN ZYÝARATÇYLARY MEKGÄ HAJA UGRADYLAR

2-nji iýulda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň Buýrugyna laýyklykda, türkmen zyýaratçylary “Türkmenhowaýollary” agentligi tarapyndan guralan ýörite uçar gatnawy bilen,...

04 Iýul 2022 | 48 okalan

RESMI HABARLAR

Türkmenistanyň Prezidenti Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Prezidentini gutlady Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Prezidenti Jozef Baýdene hem-de ýurduň ähli halkyna Amerikanyň Birleşen...

01 Iýul 2022 | 42 okalan

ARKADAGDAN TOÝ PAÝY

30-njy iýunda Döwletliler köşgüniň Gökderedäki «Altyn damja» çagalar sagaldyş merkezinde dynç alýan körpeleri üçin ýatda galyjy günleriň biri boldy. Merkeziň goýny...

01 Iýul 2022 | 57 okalan

Türkmenistanyň Prezidenti Kanadanyň General-gubernatoryny gutlady

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Kanadanyň General-gubernatory Meri Saýmona we ýurduň ähli halkyna milli baýram — Kanadanyň güni mynasybetli mähirli gutlaglaryny we iň gowy arzuwlaryny iberdi. Döwlet Baştutanymyz...

30 Iýun 2022 | 75 okalan

Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowy Gazagystan Respublikasynyň ýokary sylagy —...

29-njy iýulda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Gazagystan Respublikasynyň Prezidenti Kasym-Žomart Tokaýew bilen duşuşdy. Gahryman Arkadagymyz altynjy Hazar sammitine gatnaşmak üçin...

30 Iýun 2022 | 66 okalan

Aşgabatda altynjy Hazar sammiti geçirildi

Türkmen paýtagtynda altynjy Hazar Sammiti geçirildi. Sammite Hazar «bäşliginiň» döwlet Baştutanlary ‒ Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow, Azerbaýjan Respublikasynyň Prezidenti Ilham Aliýew,...

29 Iýun 2022 | 78 okalan

Aýdym-saz halklary birleşdirýär

29-nji iýunda Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň “Nowruz ýaýlasyndaky” “Türkmeniň ak öýi” binasynyň öňündäki meýdançada halkara döredijilik dabarasy...

28 Iýun 2022 | 98 okalan

RESMI HABARLAR

Türkmenistanyň Prezidenti Buýruga gol çekdi. Resminama laýyklykda, syýasy-diplomatik, söwda-ykdysady, ylym-bilim we şäher gurluşygy ulgamynda ikitaraplaýyn meseleleri ara alyp maslahatlaşmak, şeýle hem...