11 Awgust 2022 | 11 okalan

Harby-Deňiz Güýçleri eziz Watanymyzyň mukaddes serhetleriniň goragynda

Şu gün Balkan welaýatynda zähmet rugsadynda bolýan Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy Serdar Berdimuhamedow günbatar sebitimizde...

10 Awgust 2022 | 16 okalan

Halkymyzyň abadançylygynyň we ata Watanymyzyň gülläp ösmeginiň bähbidine

Geçen hepdäniň wakalary ykdysadyýetiň pudaklarynyň senagatlaşdyrylmagyna, önümçilige innowasiýalaryň we öňdebaryjy işläp taýýarlamalaryň ornaşdyrylmagyna gönükdirilen...

09 Awgust 2022 | 25 okalan

Türkmenistanyň Prezidenti Garabogazköl aýlagynyň üstünden geçýän täze awtomobil köprüsiniň düýbüni...

Şu gün Hazaryň kenarynda zähmet rugsadynda bolýan hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow ulag düzüminiň ýene bir möhüm desgasynyň — Türkmenbaşy — Garabogaz — Gazagystanyň serhedine çenli...

08 Awgust 2022 | 23 okalan

Aşgabatda halkara sergi we maslahat geçirildi

6-7-nji awgustda paýtagtymyzda «Türkmenistanyň gurluşygy, senagaty, energetikasy — 2022» atly halkara sergi we onuň çäklerinde «Türkmenistanyň gurluşyk, senagat, energetika pudaklarynyň ösüşi»...

05 Awgust 2022 | 37 okalan

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Hazar deňziniň kenary boýunça gezelenç hem-de...

Şu gün zähmet rugsadynda bolýan hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow ogly Kerimguly bilen ir säherde Hazaryň kenaryna çykyp, birsellem gezelenç edip, welosipedli ýörişi amala aşyrdy, şeýle-de sport...

03 Awgust 2022 | 69 okalan

MEKDEP BAZARLARY IŞLÄP BAŞLADY

 Bu babatda gyzyklanyp, «Gülüstan» döwlet söwda merkeziniň meýdançasynda guralan mekdep bazarynda bolanymyzda, bu ýerde talyp ýaşlardan başlap, ilkinji gezek ak mekdepleriň bosagalaryndan ätlejek...

03 Awgust 2022 | 39 okalan

HALKARA ÝARYŞLARDA ÝEŇIJI BOLAN TÜRKMENISTANYŇ ÝYGYNDY TOPARLARYNYŇ TÜRGENLERINE

Hormatly maslahata gatnaşyjylar! Gadyrly türgenler!   Ilki bilen, Russiýa Federasiýasynyň Astrahan — Moskwa şäherleriniň aralygynda geçirilen awtomobil sportunyň ralli-reýd görnüşi...

29 Iýul 2022 | 48 okalan

Türkmenistanyň Prezidenti Wýetnam Sosialistik Respublikasynyň Prezidentini gutlady.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň halkynyň we Hökümetiniň adyndan, şeýle-de hut öz adyndan Wýetnam Sosialistik Respublikasynyň Prezidenti Nguen Suan Fuka hem-de ýurduň ähli halkyna...