KITAP (Oýlanma)

Öýe golaýlaşýanymy awtobusda oturan wagtymdan çen tutdum-da, elektron kitaby ýapdym. Kitapdaky durmuş togtady. Men Haled Huseýniň ýazan «Müň ajaýyp Güneş» kitabyndaky Merýemiň ýaşan ýerlerine aýlanyp ýören Leýlany şol külbejikde galdyrdym. Kellämi galdyranym gowy bolaýypdyr, tas düşmeli ýerimden geçibem gitjek ekenim. Kitapdaky wakalardan durmuşa dolanyp gelip bilmeýän kelläm häzirem şol ýerde.

Men awtobusdan düşüp, öýe çenli ýöreýän wagtymda, gör, näçe gezek hyýalymda kitapdaky dostlarym, ussatlarym bilen ylalaşdym, hormat goýdum, käbir gahrymanlar bilen jedelleşdim. Meselem, Berdinazar Hudaýnazarowyň «Gumlular» romanyny okanymda şol poçtalýon oglana göwünlik berdim, Nurmyrat Saryhanowyň «Şükür bagşy» powestinde Şüküriň öz milli senedimize, saza daýanyp, ýeňiş bilen gelenine buýsandym, Jumageldi Mülkiýewiň «Seljuklar» romanynda Mäne babanyň hikmetine gözüm ýaşarsa, Elif Şafagyň «Yşk» romanyndaky Jelaleddin Rumynyň we Şems Tebriziň ylahy dostlugyna haýran galdym. Osman Ödäýewiň «Altynjan hatyn» romanynda Altynjanyň paýhasyna we güýjüne, Çingiz Aýtmatowyň «Ene toprak» romanyndaky Tolganaýyň sarsmaz sabryna we geçirimliligine... gözüm gidip, baş egdim. Atajan Taganyň «Uruş haçan gutarýar» hekaýasyndaky Mamur ejäniň halyna ýüregim bilen gynandym.

Kitapdaky wakalarda ählimiz ýagşyny goldaýarys, aşyklar gowşanda begenýäris. Diýmek, aňasty aňymyza ýagşyny ýaran edinip, ýamany ýazgarýanymyz barada yzygiderli maglumat ugradýarys. Bu bolsa biziň durmuşdaky wakalara garaýşymyzy, jemgyýetdäki dost, çaga, ýanýoldaş, ene... ýaly keşplerimizde ýerlikli hereket etmegimiziň esasyny düzýär. Magtymguly atamyz ýöne ýere «Kitap okan gullar magnydan dokdur» diýip aýdan däldir.

Kitap okamak sahnany ýa-da çeper filmi tomaşa etmekden has-da täsirli bolýar. Men şu ýerde şahsy tejribäme daýanyp, birki zady aýdasym gelýär.

Elbetde, sahna oýunlary, çeper filmler gyzyklydyr, emma kitap okamak suratlandyrylýan wakalara özüňçe kesgitleme bermekdir. Şeýle hem kitap okamak bilen söz baýlygyň has-da artýar.

Kitaplar... Meniň bir durmuşyma sygdyran ýüzläp durmuşym. Okamaga mydama wagt tapmaly. Bir çaý içesi salymda okap boljak hekaýalar, esseler, oýlanmalar üçin artykmaç wagtam gerek bolmaýar.

Şu pikirimiň goldawçysynyň az bolmagam ahmal, ýöne ösen döwürde kitaphon bolmak beýle bir ýeňil işem däl. Häzirki zaman jemgyýetini akylly telefonlar, internet, teleýaýlymlar özüne çekýär. Ýok, men öň edere iş tapman, kitap okapdyrlar diýjek bolamok, ýöne adamyň gerek zadyny saýlap bilmän durýany-ha anyk.

Bir kitap alyň we kitap okamaga başlaň. Günde ýüz sahypa ýa bir sahypa diýmän okaň. Az okamak, hiç okamazlykdan gowudyr. Okamak bilen siz aňyňyza, söz baýlygyňyza uly sowgat edersiňiz. Hyýallaryňyz ajaýyp reňkler bilen öwşün atar.

 

Meňli MUHAMMEDOWA,

Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli

dünýä dilleri institutynyň mugallymy.

Meňzeş habarlar

28 Mart 2023 | 79 okalan

BÄHBIT

24 Mart 2023 | 122 okalan

WAGTYŇ GYMMATY NÄÇE?