IL-SAGLYGY, ÝURT-BAÝLYGY

21-nji oktýabrda Tejen şäherindäki Ýöriteleşdirilen dikeldiş merkeziniň Mejlisler jaýynda Hormatly Prezidentimiziň sagdyn durmuş ýörelgesini durmuşa ornaşdyrmak maksady bilen wagyz-nesihat ýygnagy geçirildi. Ýygnagyň dowamynda Polisiýanyň KÝÝIBB-niň Tejen şäher, etrap bölüminiň işgäri B.Bäşimow Tejen şäher häkimliginiň baş hünärmeni G.Agajanow, TMÝG-niň Tejen şäher Geňeşiniň bölüm müdiri K.Nurberdiýew, TDP-niň Tejen şäher komitetiniň başlygy S.Annaýew dagylar çykyş etdiler. Çykyş edenler Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda 2021-nji ýyl “Türkmenistan parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” ýyly diýlip yglan edilmegi bilen bu ýylda biziň ählimiziň öňümizde uly wezipeler durýandygyny, ýurdumyzda ynsan saglygy jemgyýetiň baş baýlygy hasaplanylýandygyny, Gahryman Arkadagymyzyň: “Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Garaşsyz Watanymyz belent maksatlara tarap bedew bady bilen ynamly öňe barýar” diýen parasatly sözlerinden ugur alyp, ösüp gelýän ýaş nesillerimize döwrebap terbiýe, ylym-bilim bermek hem-de sagdyn bedenli bolmaklary üçin yzygiderli ýaşlaryň arasynda wagyz-nesihat işlerini geçirip durmalydygyny we ýaramaz endiklerden gaýry durmaklaryny gazanmagymyz ugrunda zähmet çekmelidigini nygtadylar.